ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На осемнадесети май                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2465 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.Д. и адв.Д. С., надлежно упълномощени с представени пълномощни.

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. надлежно упълномощен с представено пълномощно.

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.П.М..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

КОНСТАТИРА, че по делото, с вх. № 4295/08.05.2015г., в законоустановения срок, е постъпило изготвеното от вещото лице експертно заключение по допусната съдебно-техническа експертиза, поради което не са налице процесуални пречки за изслушване на вещото лице.

         ПРИСТЪПИ към снемане на самоличността му, както следва:

 

         Инж. М.П.М. - **г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм заключение, което поддържам, ведно с приложението към него, което представлява скица-извадка от частично изменение на кадастрален регулационнен план.

         ВЪПРОС НА АДВ. С. - Съществуват ли имотите с пл. № № 948 и 949? И могат ли да се посочат координатите на точките на границата между тях?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Да. Съществуват такива имоти. И координатите на границата между тях могат бъдат  определени по начина, който съм описал в предходната експертиза по предното дело.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С. *** техническа документация, съдържаща такава информация, посредством която обективно да може да се означи границата между тези два имота?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ - Аз съм описал в  обяснителната част на експертизата как може да стане това. Има кадастрални планове, те си съществуват и считам, че въз основа на тях може да се даде информация за границата в имотите.

 

АДВ. Д. – Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Тази извадка от плана, която представяте, тя от последния действащ план за тази територия ли е? И проверихте ли дали има последващи действащи планове?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Не съм правил проверка дали има последващи действащи планове. Това е действащата кадастрална карта на Община Бургас. Кадастралната карта се поддържа от Агенцията по кадастъра.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д. - Кой е органа, който следва да даде исканата информация.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Това е Агенцията по кадастъра.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други въпроси.

 

АДВОКАТ С. – По делото искам да представя заповед, чието съдържание е както следва: Заповед № 1150 от 22.11.1999 г. на Кмета на Община Бургас, с приложена към нея скица, съдържаща графичната част на заповедта  с изх. № 738 от  08.10.1999г., която касае единствено изменение на източната имотна граница на имот № 948, тази към трафопоста, тази заповед би трябвало да е налична по делото, но не знам на коя страница се намира. Това е във връзка с последното изменение, то касае само източната граница, то не променя границата между имотите № 948 и 949, тъй като в представената извадка, вероятно поради непълнота, не е отразено, но действително се вижда при съпоставка. Извадката, която представя вещото лице съдържа графични данни по отношение на източната граница. Само за прецизност моля да бъде констатирано. 

 

При предявяване на документа на вещото лице същото потвърждава това изложение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – В тази връзка това разделение, което е показано от извадката на плана, на реално съществуващ имот в УПИ-то ли е или е нещо друго? Можете ли да кажете в урегулирания поземлен имот ІІІ-948,949 има ли реално обособени имоти, с реални граници? Дали има самостоятелно обособени, както и дали има предавани имоти по регулация, като се има предвид действащата регулационна основа за това УПИ ІІІ – 948,949?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Въпросът е неправилно зададен. УПИ-то се отрежда за имотите. УПИ ІІІ е отредено за имотите № 948 и 949 , които съществуват реално на место. Дадени са границите, двата имота си остават реално обособени и са съставна част  от отреденото УПИ и затова носи двете цифрички  - УПИ ІІІ - 948 и 949.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Има ли съвпадение между регулационните и кадастралните граници, по отношение вътрешните граници на имот 948?  Източната е към трафопоста, тази линия, която е вътре, вътрешноимотната граница ли е ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Това е границата между двата поземлени имота. Тя не може да съвпада с регулационната, след като УПИ ІІІ е образувано от двата имота № 948 и 949, не може да съществува вътрешна регулационна граница, защото са станали един имот. В случая това е кадастрална граница.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д. - По сега действащия регулационнен план има ли такава вътрешноимотна граница между двата поземлени имота в УПИ-то ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Да, съществува такава граница. Тя е масивна, мисля, че е тухлена. Правил съм оглед, но не съм правил измервания, за да докажа, че съвпада с тази, която съм показал по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други въпроси. 

 

          Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 130 лв., като 100 лева са платими от внесеният депозит, а разликата от 30 лева, платени на ръка в днешно съдебно заседание на вещото лице от процесуалните представители на жалбоподателя.

 

АДВ. Д. – Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Иска ми се да се представи извадка от последния действащ регулационен план за УПИ ІІІ, поради което моля да ми дадете възможност в тази насока. Не съм сигурен дали има последващ план, но моля да ми се даде възможност.

 

АДВОКАТ С. – Представям на съда  заповед № 1150 от 22.11.1999г. на Кмета на Община Бургас, с приложена към нея скица, за която посочваме, че действително е в нечетлив вид, но по такъв начин ни бе предоставена от  Общината, предоставяме на съда дали да бъде ценена по делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от пълномощниците на жалбоподателя писмени доказателства, представляващи заповед № 1150 от 22.11.1999 г. на Кмета на Община Бургас, ведно с придружаваща я скица.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържаме становището, че това е последният действащ план и друг няма. В община Бургас няма друго, това е предоставено на вещото лице за да работи, извадката носи печата на Община Бургас. Считам, че искането е с цел шиканиране на процеса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. - От Община Бургас бяха изискани да представи планове и за това сме представили този план, и ако има вероятност да има последващ, да ми се даде възможност да представя доказателства за него.

 

АДВОКАТ Д. *** е един и само един и всяка една скица или извадка е част от него. Не може да съществува друг план за УПИ-ІІІ освен плана, който е представило вещото лице и по който е изготвил експертизата си. Естествено, че е работил по истинския план.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. - Ние не твърдим, че вещото лице не е извършило правилна преценка, но ако има вероятност да има последващ план, да бъде представен.

 

АДВОКАТ Д. – С оглед на възникналия спор да погледнем стр.12 -  там има скица от 2007г., която също ще е скица от действащия план и там отразяването е същото.

 

АДВОКАТ С. – По този въпрос вещото лице вече се  е произнесло, че това е действащият план, това е видно от основното му заключение, находящо се в кориците на предходното дело.

 

По доказателственото искане направено в днешно съдебно заседание от представителя на ответника по делото да бъде представена допълнително извадка от действащия план  за процесния УПИ ІІІ, съдът намира това доказателствено искане за неоснователно, като в тази връзка  съобрази първоначално изготвеното по делото експертно заключение,  видно от което, в обстоятелствената му част експертът изрично е посочил, че експертизата е направена по действащите кадастрален и регулационен план от 1999 година, която дава основание на съда да счита, че в последствие не е на лице друг одобрен план.

В тази връзка съдът съобразява също така и обстоятелство, че юрисконсулт Д. не сочи наличието на конкретен план,  който да е действащ след този наличен по делото от 1999 г., нито наличието на административен акт, с който да е одобрен последващ план.

По тези причини, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за събирането на допълнителни доказателства по делото. 

 

С оглед становищата на процесуалните представители на страните, че допълнителни доказателства няма да бъдат ангажирани по делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Д. – Моля да уважите подадената жалба. Ще представим писмена защита в определен от Вас срок, в която да изложим подробно своите аргументи и съображения.

 

АДВОКАТ С. – Моля съдът да уважи жалбата. Представям списък на разноските и моля да ни присъдите направените разноски, съгласно представения списък.  

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля да не уважавате подадената жалба. Считам същата за неоснователна и недоказана. Координати можем да дадем единствено на граници на УПИ или на възстановен имот, тази вътрешноимотна граница, тази вътрешна линия не е регулационна и няма как ние и не е задължение на Общината да предоставя такава информация, това е задължение на друг административен орган, поради което моля да отхвърлите жалбата.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ДАВА възможност на процесуалните представители на страните в 7-дневен срок, считано от днес, да представят писмени защити, след което съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:47  часа.

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: