ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 09.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети март                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2465 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.Д., който  представя пълномощно и адв.Д. С. с представено пълномощно, находящо се на лист 27 от административно дело № 2506/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 22 от административно дело № 2506/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

        

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: Делото е във фаза ново разглеждане, върнато от ВАС с указания. В изпълнение на тези указания, считаме че от фактическа страна административният спор е доказан и няма какво повече да искаме, освен да се използват събраните вече доказателства, а и е разпитано вещото лице в съдебно заседание на 27.03.2013г., което категорично е отговорило на въпросите, посочени в указанията на ВАС - дали данните се намират в общината, имала ли е задължение общината да ги съхранява и дали може общината да извърши исканата от нас услуга.

         Адв.С.: Относно частта с указания бил ли е създаден трасировъчен чертеж, съхранява ли се същия и т.н., със сигурност задължението за трасировъчния чертеж във времето е висяло на общината. Има индикации, че щом за имота има издаден нотариален акт с описани граници, категорично е бил създаден трасировъчен чертеж и ние считаме, че все още е наличен в общината, но умишлено не е бил предоставен на вещото лице.

         Адв.Д.: Проведох разговор с арх.М., който е изготвил ПУП-а за имота и той твърди, че при изготвяне на ПУП-а е спазил всички законови изисквания, но това е станало преди 20 години. Бихме могли да го призовем да свидетелства, но едва ли ще каже нещо повече.

 

         Юрисконсулт Д.: Въпросът е дали тогава е имало такова изискване – да има трасировка.

         Адв.Д.: Арх.М. твърди, че всичко е спазено по закон. Границата на имота съществува и до ден днешен. Както вещото лице е направило това изследване при изготвяне на експертизата в хода на съдебното производство, това означава, че и общината в нейния отдел по геодезия може да направи такова изследване. Експертизата показва и е доказано, че са дигитализирани данните на кадастралния план при Община Бургас и е възможно да се извърши услугата. В съдебно заседание от 27.03.2013г. вещото лице потвърждава, че и общината разполага с цифров модел.

         Т.е., считаме, че независимо от указанията съдържащи се в отменителното решение на ВАС, на база събраните по делото доказателства, вече изслушаната и приета експертиза, обясненията на вещото лице, налице са достатъчно доказателства делото да се разглежда при новото разглеждане.

         Ако има такъв трасировъчен чертеж, той трябва да се съхранява в общината, а не в нас. Община Бургас съхранява всички планове и разработки и частите от тях, а трасировъчният чертеж е част от ПУП-а. Към кадастралния план на Община Бургас се съдържат и картони на всички имоти включително и нашия. Оттам също могат да бъдат изведени тези данни, защото трасировъчният чертеж е част от този картон и той се използва, за да се създаде чертежа.

         Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Адв.С.: Ако съдът прецени, може да се призове арх.М., който е автор на ПУП-а, а трасировъчният чертеж е предхождал ПУП-а във времето. Мисля, че в преписката няма данни за този ПУП, тъй като той е правен през 1995г.

                                                           

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Считам, че същата е недоказана. Считам, че липсват основания да се иска от административния орган нещо, което не му е вменено като задължение да извършва.

         По отношение на определението на ВАС, с което е отменено първоначалното определение на Бургаски административен съд и делото е върнато за последващи процесуални действия, считам, че съдът единствено е дал указания в следващото и настоящото производство съдът да направи нова преценка по съществото на спора, като е счел, че с първоначалното определение не е следвало да се произнесе с основание за недопустимост, а в настоящото производство да се изследва въпросът по съществото на спора, като обаче при връщането не се посочва кой е компетентният орган, който следва да извърши искането – предмет на жалбата. Ние считаме, че този орган не е Община Бургас, а би следвало да бъде Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

         По отношение извършената експертиза и приложените към нея скици: когато първоначално се развило производството пред административния съд, вещото лице е дало неговото виждане, неговият примерен чертеж за това как би следвало да изглежда имота, като това не е извадка от план независимо дали е регулационен или кадастрален, дори не е в мащаб даден, а примерен изглед как би могла да изглежда на място ситуацията. Което не е доказателство от своя страна, че Община Бургас следва да има или има такъв трасировъчен план, от който да се видят точни координати или граници помежду два поземлени имота. Защото след като е приета картата на града през 2009г., но след като има ПУП за имота с идентификатор № 07079.612.155, който показва целият имот, то такъв вече имот на място не съществува за какъвто се иска да се посочат граници. Регулационните граници след тези действия стават по закон имотни вече за имота. Такъв имот вече няма на място, тъй като УПИ-то ги е заличило.

         Бил ли е създаден трасировъчен чертеж, на мен не ми е известно да има наличен такъв. Ако е налице такъв, би следвало да може да се извърши услугата, но не ми е известно да е налице такъв.

         Няма да соча други доказателства.

 

         Адв.С.: Данните са достатъчни, че е налична информация в Община Бургас. Но ако е необходимо, моля да се извърши повторен разпит на вещото лице във връзка с указанията на ВАС.

 

         Юрисконсулт Д.: При положение, че искането е за само за повторно изслушване на вещото лице без да се поставят допълнителни или нови задачи, считам че така приетото заключение е изключително подробно и много задълбочено вещото лице е отговорило на задачите по експертизата, така че не мисля, че ще се съберат нови данни, които да отграничат спорното от безспорното и не считам, че е необходим повторен разпит на вещото лице за данните, които вече са събрани.

 

                                                           

         Съдът на основание чл.171, ал.1 от АПК, във връзка с чл.201 от ГПК, намира за необходимо по делото да бъде назначена допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на част от поставените в отменителното решение на ВАС въпроси, а именно тези свързани с установяване на обстоятелството дали за процесния имот в производства по одобряване на различни видове планове за същия  - дали ЗРП, ПУП или друг вид план, е бил изготвен трасировъчен чертеж, съхранява ли се този чертеж в Община Бургас, или в друг държавен или общински орган. В случай че е наличен такъв чертеж, същият да се представи в заверено негово копие по делото, поради което съдът

          

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените от съда въпроси, посочени по-горе. Експертизата да се извърши от вещото лице М.М. при депозит в размер на 100 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 18.05.2015г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: