ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и втори октомври                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2464 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „БУРГАСМЕД“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на МБАЛ „БУРГАСМЕД“ ЕООД против писмена покана изх. № 29-02-542/03.08.2018 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, за възстановяване на суми за отчетени клинични пътеки в частта й по т. 7, с искане за отмяна на поканата в обжалваната й част поради липса на правни основания за възстановяване платеното по КП 41.2. В жалбата е направено и искане за присъждане на направените по делото разноски.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на ответника юрисконсулт Й., с която заявява, че поради служебна ангажираност е възпрепятствана да се яви в съдебно заседание, но не възразява да се даде ход на делото, няма да сочи доказателства и няма доказателствени искания, иска да бъде приключено събирането на доказателствата и изразява становище по същество. Към молбата прилага писмени бележки.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че  следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Нямаме искания по доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ М.: Ще Ви моля да отмените поканата, като считам, че липсват основания за връщане на платената сума по клиничната пътека. Първо, и административният орган твърди, че липсва нарушение, тоест това искане е за сума без нарушение – чл. 76 ЗЗО. На второ място, ясна е практиката, поне на настоящия съд в гр. Бургас, че в тази хипотеза при две хоспитализации в един месец следва  да се извърши проверка и на двете лечебни заведения, като законът автоматично не сочи, че втората хоспитализация е нарушение, а в случая е прието, че не е нарушение.

Изложили сме доводи в становище, които моля да ги вземете предвид при постановяване на решението.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: