ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 23.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2464 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.17 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.Т.Р., редовно уведомен, явява се лично и с адв.М.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 11от делото

 

         ОТВЕТНАТА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена, не изпраща представител.

        

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Манев.

 

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.   

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.П.: Поддържам исковата молба. Уточнявам, че в петитума на исковата молба е допусната техническа грешка относно претендираният размер на пътните разходи, като посочената сума от 36 лева в исковата молба, моля да се счита предявена за сумата от 40 лева така, както е посочено в обстоятелствената част на исковата молба и ангажираните доказателства.

Моля да допуснете поправка на техническа грешка в петитума на исковата молба, като сумата от 36 лева за пътни разходи, да се чете и счита предявена за 40 лева.

         Моля да приемете приложените към исковата молба писмени доказателства, като представям фискален бон от днешна дата за платено гориво, заредено в колата на доверителя ми във връзка с явяването ми в днешно съдебно заседание, което претендираме като съдебно-деловодни разноски.

Моля да се приложи АНД № 632/2017г. по описа на Районен съд гр.Несебър към настоящото дело.

Водим свидетеля А.Д.З., която молим да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание. С разпита ще доказваме, че доверителят ми е заплатил 40 лева пътни разходи, че плащането е извършено от него, тъй като свидетелката е била свидетел по АНД № 632/2017г. и аз съм бил негов пълномощник по това дело.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам претенции. Да се приемат представените доказателства.

Възразявам срещу разпита на свидетелката, тъй като тези обстоятелства се доказват с документи и считам, че към настоящия момент няма нужда да се доказват с гласни доказателства.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.П..

 

ПРИЛАГА към настоящото дело административно наказателно дело № 632/2017г. по описа на Районен съд гр.Несебър.

 

Доказателственото искане относно разпит на свидетел, който да установи обстоятелството, че пътните разходи за явяването на пълномощника на ищеца в съдебно заседание пред районния съд са били заплатени именно от него, съдът счете това доказателствено искане за неоснователно, като в тази връзка констатира, че по делото са налични писмени доказателства находящи се на лист 9, представляващи копие на съответните транспортни документи.

От друга страна, по делото не е налице спор, респективно ответната страна не отрича по никакъв начин плащането на тези разходи, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на ищеца за събиране на гласни доказателствени средства.

 

Адв.П.: Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, като съобрази изявленията на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.П.: Моля да уважите предявените искове по съображения подробно изложени в исковата молба, които допълвам с писмени бележки, които представям днес.

Моля да присъдите направените от доверителя ми съдебно-деловодни разноски, както и тези, за което представих в днешно съдебно заседание фискален бон.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам исковата молба за основателна и доказана по основание и размер.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: