ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2464 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:53 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОРЕ 3 АД, редовно призован, съгласно извършено доставяне на пратка (лист 10 от делото), не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява прокурор Стоянова за Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК правя искане за конституиране на Прокуратурата на Република България като страна в настоящото производство.

 

С оглед искането и като намери същото за основателно, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод Отменително решение № 14727/08.12.2014 г., постановено по административно дело № 1819/2014 г. по описа на Върховен административен съд, с което е отменено Решение № 2144/28.11.2013 г., постановено по административно дело № 122/2013 г. по описа на Административен съд – Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

         В първоначалното производство е било образувано по жалба на „ОРЕ-3” АД против Ревизионен акт № 02251200014/30.08.2012 г., потвърден с Решение № 424/03.12.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Да се приемат приложените към преписката доказателства. Други доказателствени искания нямам.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат приложените към преписката доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

         С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         Съдът, като съобрази липсата на формулирани доказателствени искания от страните, както и липсата на указания за събиране на допълнителни доказателства дадени в отменителното решение на Върховен административен съд и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Да потвърдите обжалвания ревизионен акт предвид на това, че в съдебното производство от страна на жалбоподателя не се ангажираха никакви доказателства в подкрепа на неговата теза, и които да оборят констатациите на ревизиращия орган и предвид това, че в потвърдителното решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас са изложени подробни мотиви защо ревизионният акт е правилен. Ще Ви моля при постановяване на съдебното решение да ги вземете предвид. Претендирам и юрисконсултско възнаграждение.

         ПРОКУРОРЪТ:  Считам, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение. В настоящото съдебно производство „ОРЕ-3” АД не посочва никакви доказателства, с които да установи твърденията в жалбата. Видно от наличните доказателства, административният орган е събрал всички възможни доказателства и е постановил правилен и мотивиран административен акт. В хода на ревизионното производство са спазени всички процесуални изисквания на ДОПК и няма формално основание за отмяна на ревизионния акт. Наличието на данъчни фактури с начислен ДДС не е достатъчно основание за признаване на данъчен кредит. Наличието на реална доставка подлежи на доказване с множество документи, което жалбоподателят не е направил. С оглед изложеното, моля да потвърдите издадения ревизионен акт.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: