ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети март                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2461 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.00 поради отсъствие на прокурора часа се явиха:

 

Ищецът Д.Я.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова. 

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по иск предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с който се претендира заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 10 000 лв., произтичащи от болки и страдания причинени от бездействието на служители на ответника, изразяващи се в неосигуряване на благоприятна битова среда по възражения изрично и подробно описани както в исковата молба, по която е образувано настоящото производство, така и в допълнение към тази искова молба, депозирано на 09.03.2015г.

Съдът докладва постъпил писмен отговор на ответника на 20,02,2015г., който е връчен на ищеца.

Съдът ДОКЛАДВА, че във връзка с изявление, съдържащо се отговора на ответника, съдът извърши служебна справка в деловодната система. От справката съдът установи, че по едно от двете други дела, образувани в този съд по искови молби на настоящия ищец против същия ответник, предмет на оплакванията и на претенция за обезщетение са медицинските грижи предоставени в затвора, а по другото производство претенцията за обезщетение отново произтича от битовите условия в затвора, но се отнася до периода 24.02.2009г. – 22.12.2010г., докато по настоящото производство обезщетението се претендира за периода 11.04.2014г. – 10.12.2014г. (когато е предявена исковата молба). По тази причина съдът приема, че различните дела имат различен предмет, не са идентични и могат да бъдат разглеждани поотделно.

 

ДОКЛАДВА, че както с исковата молба, така и с допълнителната такава, ищецът е поискал събирането на гласни доказателства, чрез разпита на трима свидетели Ю.В.В., А.М.Б. и Х. Х. Х..

 

АДВОКАТ К. – Уважаема госпожо съдия, поддържам така подадената искова молба, заедно с претендираното обезщетение в размер на 10 000 лв., което представлява обезщетение за нанесени неимуществени вреди. Но за да стане безспорно, че те са нанесени и има причинно-следствена връзка, е нужно да посочим доказателства разбира се, за което считам, че е наложително да бъдат призовани и разпитани тези свидетели, с оглед на това, да се изясни от хора, които са очевидци, истинската фактическа обстановка, която твърдим и дали тя е причинно следствена връзка от причинени болки и страдания причинени от бездействието на служителите на затвора.

Ще помоля съдът да ни даде разумен срок, в който да посоча с изрична молба, още един свидетел, който е пребивавал на територията на следственият арест. С разпита на тримата свидетели ще се доказват горе- долу едни и същи обстоятелства.

ИЩЕЦЪТ Г. – Свидетелите, които съм посочил се намират в Затвора Бургас и с техните показания ще се установяват факти, които твърдя и които имат отношение към битовите условия в Затвора Бургас. По отношение на следствения арест и престоя му там не съм посочил свидетели.

Нека се призоват само двама свидетели, нека да са Ю.В.В., А.М.Б., отказвам се от Х. Х. Х..

АДВОКАТ К. - С молба ще посочим и третия свидетел, с разпита на който ще установяваме факти по отношение престоя в следствения арест.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Поддържам писмения си отговор. Оспорвам изцяло исковата молба.

Няма да соча нови доказателства, моля да приемете писмените доказателства, които са представени. Възразявам относно броя на свидетелите, на двамата свидетели при режим на довеждане.

Нямам доказателства за следствения арест, но ако ме задължите за следващото съдебно заседание ще представя данни и доказателства относно престоя в следствения арест.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Исковата молба е процесуално допустима, отговарят по форма и съдържана на изискванията на закона. Считам, че следва да я приемете за разглеждане. Не възразявам по направения доклад, същият е изчерпателен.

Няма да соча доказателства. Моля да приемете представените писмени доказателства от ответника и да уважите доказателствените искания на ищеца.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представено от ищеца удостоверение издадено от ГДИН от 04.12.2014г.

ПРИЕМА представените от ответника писмо от началник на Затвора Бургас рег.№317/14 от 19.01.2015г., писмо от ВНД н-к затвора Бургас от 10.10.2014г., декларация от ищеца с резолюция „КД” от 05.08.2014г., рапорт от П.И.Л. от 29.09.2014г., протокол от съдебно заседание по НОХД 580/2014г., два броя служебни справки. 

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпита на посочените от ищеца в допълнителната искова молба свидетели – Ю.В.В., намиращ се в затвора Бургас, ІХ група и А. М. Б., намиращ се в затворническо общежитие „Строител” .

ДА СЕ ИЗПРАТИ на директора на затвора Бургас искане посочените двама свидетели да бъдат конвоирани за следващото съдебно заседание, както и ищеца.

ДАВА възможност на ищеца в 7-дневен срок от днес в писмен вид да посочи един свидетел, ако има такъв, във връзка с твърденията, касаещи битовите условия в следствения арест Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно до следващото съдебно заседание да представи писмена справка, от която да се установява през кой период от време ищеца е пребивавал в следствения арест в Бургас, съотнесен към периода, претендиран в делото, в коя килия, размера на килията, има ли достъп до естествена светлина през времето, когато ищеца е обитавал тази килия, колко още други лица са били настанени в нея и др.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на директора на затвора Бургас за осигуряване на двамата свидетели и ищеца.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: