ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети януари                            две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2460 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ С.С.Б., редовно и своевременно призован се явява лично и с процесуален представител адв.А..

          ОТВЕТНИКЪТ  Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно и своевременно призован  не  изпраща  представител.

          ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Т. С..

По хода на делото:

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР С.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не  са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 13784/15.12.2016г. на Върховен административен съд е отменено решение № 1054/31.05.2016г., постановено по административно дело № 736/2015г. по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

          Указва повторно на страните, че доколкото се касае за бездействие на ограна на държавна власт, бездействие  на администрацията, в тежест на ответника е да  обори това твърдение. В тежест на ищеца е да докаже обстоятелствата около размера на причинените и претендирани  от ответника  вреди, под формата на обезщетение.

          АДВ.А. -В исковата молба условно е разделена претенцията  на две точки,  в първата, която да касае битовите условия, а втората медицинското обслужване Доколкото практиката на съставите на ВАС   е разнообразна,  поддържаме исковата си молба,  като молим съдебния състав да коментира всяка една от  претенциите за лоши  битови условия   и липса на медицинско обслужване  и ни присъди  обезщетение събразно   изразения от нас петитум. Поддържаме исковата  си молба,  така както е предявена, ведно с уточненията,  направени в хода на производството при пъровначалното разглеждане на делото, както и от днес. Искаме експертиза, която не можем да платим, още при предходното  разглеждане,  която беше допусната,  но поради невъзможност да бъде заплатен депозита не бе назначена. И към настоящият момент нямаме възможност да я заплатим. Така, че моля да се произнесете без нея. С нея искахме да докажаме връзката между лошите условия  в Затвора гр.Бургас, неосигуреното  медицинско обслужване и придобитото трайно увреждане на  дясното ухо на ищеца. Молим да вземете предвид всички медицински документи и показанията на свидетелите, които бяха разпитани  при предходното разглеждане на спора по същество. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ИЩЕЦЪТ Б.-Поисках да бъда прегледан  от ТЕЛК, но ми казаха да платя, поради което и предвид липсата на средства не съм прегледан, за да бъда инвалидизиран или трудоустроен.

ПРОКУРОР С.- Нямам  доказателствени  искания, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът, по доказателствата

                                     

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРОЧИТА и ПРИЕМА всички събрани до настоящия момент писмени и  гласни  доказателства  по делото. 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

ДАВА ход  на делото по същество

АДВ.А. – Уважаеми господин съдия, моля да уважите претенциите на доверителя ми, тъй като същите са основателни и доказани. Моля да вземете предвид,  с оглед събраните по делото доказателства, трайно влошеното му  здравословно състояние, придобито от липсата на медицинско обслужвана в Затвора-Бургас. Моля да бъдат присъдени разноските  – държавна такса и адвокатски хонорор,  за което са представени   квитанции за внесена държавна  такса и адвокатско пълномощно.

ПРОКУРОР С. – Считам, че исковата претенция, относно неимуществените вреди, по отношение на медицинското  обслужване е недоказана  и следва да се остави без уважение. Представена  е медицинска  справка, която установи, че ищеца е с констатирано заболяване след прекарани два инфаркта. Отразени са консулатации, провеждано е лечение, представени са  болнични листи, удостоверяващи проблеми с ушите. Видно от представените доказателства затворническата администрация  е предприела мерки за лечение на лишения от свобода и няма установено  бездействие. Не е доказана  пряка  причинна  връзка между здравословното състояние на ищеца и настъпилото заболяване, свързано с ушите, очите и др. Относно  хигиенните условия считам  пртенцията  за неоснователна, не е доказано, че затворническата  храна по количество не отговаря на посочените количества в менютата, представени по делото.Що се касае за хранителните и вкусовите   качества на храната следва да се отчете и обстоятелството,  че се приготвя от самите затворници. Освен това хигиената в самите  килии на Затвора  се осъществява от самите тях както и в столовата. Освен това към момента  на предявяване на исковата молба ЗИНЗС  няма задължение  да представя 4 кв.м., съгласно чл.43 ал.3 от ЗИНСЗ  за всеки от затворниците. Тази норма влиза  в  сила от 01.01.2019 година.Безспорно в Затвора- Бургас ищеца   не се чувства комфортно, тъй като сградата е стара , а  тоалетните  и течащава вода се намират извън самите килии, но самата сграда отговаря на всички изисквания по Наредбите  за обществените сгради и  води до наличието на дискомфорт, но не и до вреди  по отношение на ищеца.

АДВ.А. – Твърденията на прокурора,  че  затворниците сами  готвят храната си  и сами си почистват килиите  също доказва , че вина за това положение  има администрацията на Затвора, съответно ГД „ИН“ град София,  защото тя е разпоредила нещата  да бъдат по този начина с цел да се пестят пари,   които  вместо да заделят за подобряване  на условията  на живот, се харчат за обзавеждане  на апартаменти  на политици.Освен това в Затвора не се предоставят нито стирки, нито почистващи препарати. Единствената възможност  на затоворниците е  да почистят килията с вода, като  по този начин само замазват мръсотията. Що се отняса до количеството  храната, ответника  не е доказал, че предоставя количествата, описани в приложените менюта,  а за да има храната вкусови качества  това  зависи от продуктите,  които се влагат в нея. Многократно по делата по ЗОДОВ   свидетелите са установили,  че месо не се дава, ако е пиле  в яденето  има само кожи,  а ако е свинско, то е мазно. Риба получават  веднъж месечно, кисело мляко  никога. Продуктите се предостява от администрацията на Затвора,  а не от затворниците.

ИЩЕЦЪТ Б. - Една година  главен готвач е бил  болен  от туберкулоза затворник.

ПРОКУРОР С. - Възразявам  на  становището, тъй  като не почива  на конкретни  факти.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: