ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 25.09.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2460 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателите „Емералд хоспиталити” ООД и „Емералд пропърти мениджмънт” ООД се явява адвокат Б..

За ответника- началник на СГКК Бургас се явява адвокат В..

За заинтересованата страна „Ученически отдих и спорт” ЕАД се явява адвокат С.П..

Явява се вещото лице И.Б..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

И.П.Б., 67г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице Б.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. на въпросите на адвокат Б.: По плана от 1963 г., в тази част, в която се намират процесните имоти, е земеделска земя, която е възстановена по ЗСПЗЗ. Няма отреждане и няма имоти, които са процесните в случая, те не са нанесени. Същите са нанесени в плана от 1988 г. Плана от 1988г. е действащ, но има отделни ПУП-е за отделни квартали, те са за различни имоти от процесните. Планът е за цялото населено място.

Адвокат В.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. на въпросите на адвокат П.: Нямала съм поставена такава задача да се запозная със съдебните решения относно възстановяването на собствеността на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, но съм наблегнала на поставените ми задачите, в преписката фигурираха съдебните решения, но не съм се запознала подробно със тях. Видно от скиците, имотите със зелен цвят и въведени в кадастрална карта през 1991г. със заповеди на кмета на Община Несебър, са въведени в кадастъра с номера 467,468, 469 и т.н. Да, тези имоти съвпадат с тези по кадастралната карта

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице Б. за положения труд възнаграждение в размер на 400 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Б.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Адвокат В.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Адвокат П.: Да се приключи събирането на доказателствата, няма да соча други.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Б.: Моля да уважите жалбата на посочените в нея основания, както и на основание събраните в настоящото производство доказателства, като моля да съобразите, че имотът, за който „Ученически отдих и спорт” ЕАД претендира да е собственик на основание на плана от 1963г. и на издадени нотариални актове, не може да се легитимира като  собственик на процесните имоти. В настоящото производството, каквато е и трайната съдебна практика, следва да се установи положението на имота с неговите геодезични координати и точки, което не е било извършвано, не е било предмет на представеното съдебно решение. С оглед на горното ви моля да уважите жалбата, като моля да ми предоставите срок за писмени бележки. Моля да ни присъдите и разноските по делото.

Адвокат В.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалба като неоснователна и потвърдите извършените действия от администрацията на осн. чл. 53а, т.1 от ЗКИР промяна на регистъра по отношение на имотите като правилно и законосъобразно. Административният орган е обвързан със съдебно решение представено от „Ученически отдих и спорт” ЕАД и бидейки обвързани с приоритета на това решение, което има за имотите по кадастрална карта, ние сме длъжни да го отразим. Моля да ми определите срок за представяне на писмени бележки и да присъдите разноски на административния орган.

Адвокат П.: Присъединявам се към становището на административния орган. Считам, че жалбата е неоснователна и моля да я отхвърлите изцяло. Поддържам становището, че спора е решен с влязло в сила съдебно решение, което обвързва административния орган при провеждане на процедура. Също моля за срок за представяне на писмени бележки, както и да ни бъдат присъдени разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания на страните, определи 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: