ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2460 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателите „Емералд хоспиталити” ООД и „Емералд пропърти мениджмънт” ООД се явява адвокат Б., надлежно упълномощен.

За ответника- Началник СГКК Бургас се явява адвокат В., надлежно упълномощена.

За заинтересованата страна „Ученически отдих и спорт” ЕАД се явява адвокат С.П. от АК Варна, надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „Емералд хоспиталити” ООД и „Емералд пропърти мениджмънт” ООД, против действия на Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. Бургас, обективирани в уведомление № 24-21039/11.11.2014г.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Б.: Поддържам жалбата. Считам, че АГКК не е предприела законови действия, тъй като в имота има изградени сгради, които са въведени в експлоатация още през 2007г. Представям и удостоверения във връзка с въвеждане в експлоатация на строеж от РДНСК и община Несебър. Към тази дата съществуването на самостоятелни обекти е при липса на вписване в искова молба, която е вписана към м.април 2012г. В тази връзка нашето твърдение е, че върху имота има валидно учредени вещни права на трети лица, които са заинтересовани по смисъла на закона и не са участвали в проведената процедура. За това представям съдебна практика на Административен съд гр. Бургас и на потвърденото от ВАС решение за сведение на аналогичен случай- този на НСА. В тази връзка е и твърдението ми, че неправилно АГКК се е позовал на процедурата по чл. 53а, тъй като считам, че това решение няма действие на всички заинтересовани лица, а видно и от преписката същите не са участвали в нея, като представям и доказателства, че не са участвали и считам, че е нередовна процедурата. Имам молба за назначаване на съдебно-техническа експертиза с въпроси, които съм посочил в нея, като представям и копия за страните. Към този момент нямам други доказателствени искания.

Адвокат В.: От името на административния орган оспорвам изцяло жалбата на всички посочени в нея основания за незаконосъобразност и неправилност на атакувания административен акт относно действията по заличава в кадастралния регистър. Считам, че действията са правилни и са извършени съобразно закона, а именно съгласно чл. 53а, т.1 от ЗКИР. Моля да приемете като доказателства по делото представената административна преписка. По повод направените възражения от колегата, становището ми е следното: Считам, че представените доказателства са ирелевантни по отношение на настоящия спор, тъй като те касаят законност на сгради, които по смисъла на ЗКИР са отделни обекти на кадастъра от поземления имот, спрямо които всъщност е извършено изменението. Административният орган е работил по отношение на имотите, които са отделен обект на кадастъра и точно поради тази причина, понеже сградите са друг отделен обект, не са конституирани в това административно производство вписаните собственици на сградите, тъй като считаме, че те не са заинтересовани лица. Категорично с последното изменение на ЗКИР и детайлизирането на понятието заинтересовани лица се даде определение, че това са физически и юридически лица, които са вписани в кадастралния регистър, който регистър е към кадастрална карта и се намира в административния орган. В конкретните имоти, спрямо които е извършено изменение, няма вписани ограничени вещни права, както твърди колегата. Още повече, че от правна страна те са преминали в право на собственост. По отношение искането за допускане на съдебно-техническа експертиза считам, че искането е неоснователно и моля да не се допуска извършването на експертиза по поставените задачи. Категорично в делото, по което е решен спора за материално право, е направено идентификатор на имоти по старата карта, съответно по СКК. Това е поставено в съдебното решение, съответно съда е поставил с конкретни идентификатори имотите по кадастрална карта. Считам, че по този начин задачите няма да изяснят изясняването на този спор, който е в друга тематика и имаме влязло в сила съдебно решение. Няма да соча доказателства.

Адвокат П.: Поддържам изцяло казаното от представителя на административния орган. Споделям мнението, че жалбата е неоснователна. Споделям и становището, че направеното искане от моя доверител и съответно направената промяна се отнасят за парцели и поземлени имоти, които молителят в настоящото производства твърди, че притежава. Никъде в административното производство не се засяга въпросът за наличие на вещни права и промяна на кадастралните записвания. Споделям и мнението за направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза. Считам, че допускането и́ няма да допринесе за фактологията по делото. Имотите са ясно идентифицирани не само със съдебните решения, но и в изпълнителния лист и точно въз основа на тази идентификация е направена промяната в кадастралното записване.

Адвокат Б.: Експертизата има за цел да установи и начина, по който са влезли в сила съответните кадастрални и регулационни планове. Моля да приемете възражение, че липсва валиден кадастрален план от 1969г., в този смисъл твърдим, че заповедта за приемане на този план е нищожна. Това е въпрос, поставен към експертизата. Това е косвен съдебен контрол върху заповедта от 1969 г. Твърдим, че тази заповед от 1963 г. е нищожна. В този смисъл въпросът за идентификацията стои и в този съдебен процес. Относно изложеното за вещните права – липсва регистър на записване на ограничени вещни права, такова определяне на кръга на заинтересованите лица считаме за некоректно. Всички собственици на самостоятелни обекти притежават вписване, всичките са записани в кадастъра като собственици на земя и обекти.

Адвокат П.: Косвен пряк съдебен контрол на документ от 1969г., който не е в сила, е меко казано невъзможен.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на адвокат Б. задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 400 лева, платим от жалбоподателите в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на страните, че вещото лице ще бъде определено, след внасяне на предварителния депозит.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.09.2015г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: