ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.03.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети и седми март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2460 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателите „Емералд хоспиталити” ООД и „Емералд пропърти меджмънт” ООД се явява адвокат Б., надлежно упълномощен.

За ответника- Началник СГКК Бургас се явява адвокат В., надлежно упълномощена.

За заинтересованата страна „Ученически отдих и спорт” ЕАД не се явява представител. Видно от върнатия отрязък от призовка, търговското дружество е уведомено на 30.03.2015г. за датата и часа на съдебното заседание.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от заинтересованата страна, с която е направено възражение за неспазване на законоустановения едноседмичен срок за призоваване, установен в нормата на чл. 56 от ГПК.

 

Адвокат Б. – Да не се дава ход на делото, поради нередовното призоваване на заинтересованата страна. Искам да заявя, че не са конституирани всички заинтересовани страни, тъй като около имотите има извършено строителство, имаме носители на вещни права, които не са били страна в съдебното производство по искането за попълване на КК. Исковата молба е от 2012г., сградите са завършени през 2007г., за което ще представя доказателства, като в тази връзка е и практика както на АСБ така и на ВАС по подобен казус, касаещ съседен имот. Считам, че следва да бъдат конституирани както всички заинтересовани лица, така и носителите на вещното право. След реализирането на сградата, самия терен няма самостоятелно значение и не може да има самостоятелно нанасяне в кадастралната карта.

Адвокат В. – По отношение на молбата на заинтересованото лице считам, че е основателна и не следва да бъде даден ход на делото, поради нередовното им призоваване. С оглед направеното искане за конституиране на още заинтересовани страни ще маркирам следното: включително и с оглед на изменението на ЗКИР, по отношение на процесното изменение, органа работи с писмените носители на правото на собственост и вещни права. Като носители на вещни права, същите не са вписани в КР и поради това не са призовавани и не са участвали. Що се отнася до факта, дали носителите на вещни права в изградените вече сгради да бъдат конституирани като заинтересовани лица, искам да посоча, че сградите са отделен обект на кадастъра и те са извън обекта на обжалваната сграда, поради което носителите на вещни права не следва да бъдат призовавани. Изменението е само по отношение на терена. Подробности ще изложа в писмено становище.

 

СЪДЪТ, с оглед нередовното призоваване и молбата на заинтересованата страна „Ученически отдих и спорт” ЕАД, намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.06.2015г. от 10.50 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: