ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.03.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и седми март                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 245  по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Г.Т. редовно  и своевременно призован се явява лично и с процесуален представител адв.Н.А., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР на ТП на НОИ Бургас – редовно и своевременно призован,  не се явява. Изпраща за  представител  ю.к.В., с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

Явява вещото лице С.Л.Л.-Х..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.А.:Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се  даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Н.Г.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, против Решение № 1012-02-282#1/16.01.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 2113-02-3120#9/23.11.2016г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ гр.Бургас, с което на основание чл.69б, ал.2 от КСО е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Н.Г.Т., с настоящ адрес: ***.

Иска се отмяна на оспорения административен акт и връщане на преписката на пенсионния орган за ново разглеждане.

Съдът указва на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата и че същия следва да докаже съществуването на някои от основанията на чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразност на  оспорения административен акт.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания  административен  акт, както и че са налице изискванията за издаването му.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.А. Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада.

ЮРИСКОНСУЛТ В. - Оспорвам жалбата. Имам възражение по допускането на свидетел, тъй като новите изменения на чл.104, ал.10 от КСО не дават възможност за допускане на свидетели в случаите, в които са налице  документи, доказващи трудовия стаж и категорията труд, а ние разполагаме с ведомости, заверена трудова книжка и затова правя възражение за недопускане на свидетеля.

АДВ.А. - Би следвало да се допуснат свидетелски показания, защото с изричен отговор на правоприемника „Монолит стил“ изрично е посочено, че нямат запазени трудови досиета от това време, в което той е работил,  няма трудова  харектеристика  на  длъжността „рендосвач“.

ЮРИСКОНСУЛТ В. - Действително има писмо от правоприемника на завод „Г.Кондолов“, но не става ясно дали не е налице липса на ведомости, а те обръщат внимание, че едва от 1991 година в тези ведомости е отбелязана категорията труд. Новите текстове именно  на т.30в от Правилника за категоризиране на труда влиза в сила от 90-те години  и те тогава оформят ведомостите с посочена категория  труд.

АДВ.А. – Изрично се посочва в това писмо, че в производството на мебели щатното разписание е различно и не включва длъжността „рендосвач“. Длъжностни характеристики няма, те са унищожени и  няма как да разберим какви са функциите за тази длъжност и попадали във  втора категория труд.

ЮРИСКОНСУЛТ В. - Не оспорваме, че длъжностните характеристики са унищожени. Поддържам искането за недопускане на свидетелски показания.

Съдът след като изслуша становищата на страните по делото намира, че  допуснатия до разпит свидетел при режим на довеждане  ще даде показания, относно факти и обстоятелства по предмета на делото, които ще бъдат преценени в последствие, в съвкупност с останалите събрани по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалния представител на ответника за отмяна на определението за допускане до разпит на един свидетел при режим на довеждане от страна на оспорващия.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключение  по възложената съдебно-техническа експертиза, депозирано с вх. №2583/15.03.2017г., т.е.в рамките на законоустановения седемдневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

С.Л.Л.-Х. - 42г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.-Х.- Поддържам изготвеното от мен заключение  по назначената експертиза. Аз подробно съм отговорила на въпросите. Смятам, че длъжността „рендосвач“ се извършва точно на машина. Едната се нарича „Абрихт“, „Щрайхмус“ и третата е смесена. Действително дейността  се извършва на машина.

АДВ.А. - Аз нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОСА НА ЮРИСКОНСУЛТ В. - При изготвянето на експертизата с какви данни разполагахте, че в периода 1988-1990 година в завод „Георги Кондолов“ се е работило  именно с тези машини.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.-Х. - Аз съм учила в училището, в което работя сега. Там съм ходила на стаж,  в този  завод  и аз съм абсолютно сигурна, че това са машините. Сега са по-нови, но сигурно още има от старите машини.

ЮРИСКОНСУЛТ В. - Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

АДВ.А. - Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

Съдът след изслушване на становища на процесуалните представители на страните

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице С.Л.Л.-Х. по възложената  и изготвена съдебно-техническа експертиза.

Да се изплати възнаграждение в размер на 300.00/триста/ лева от внесения по делото депозит от страна на жалбоподателя, съобразно представената справка-декларация.

          АДВ.А. - Водим свидетеля.

          Съдът въведе в съдебната зала водения свидетел, на когото сне самоличността, както следва:

Н. А.А.- ЕГН**********, българин български гражданин, със средно образование, неосъждан, без родствени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОСА НА АДВ.А. - От къде се познавате с Н.Т. и в кой период?

СВИДЕТЕЛЯТ А. - От 1987-1988 година, той започна при мен в завода, аз бях бригадир там, работеше на машини - абрихт, като рендосвач. Това беше най-трудоемката дейност и той работеше на нея и всеки детайл първо минаваше през тази машина.

ВЪПРОСА НА АДВ.А. -  Какви са условията на работа?

СВИДЕТЕЛЯТ А. -  Най-трудните и всеки искаше да работи в нашата машинна бригада, заради  втората котегория труд. Той беше рендосвач на тази машина. На тази машина рендосваше всеки един детайл- дървената талпа минаваше на тази машина, рендосваше се и после на другите машина. Всички детайли  минаваха през нея.

ВЪПРОСА НА АДВ.А. - Имаше ли рискове при работа с тази машина?

СВИДЕТЕЛЯТ А. - Най–много рискове имаше на тази машина. Останахме без пръсти, това беше най-рискованата машина, абрихт   и фреза. Злополуките бяха най-много при нас.

ВЪПРОСА НА АДВ.А. - Имаше ли други машини?

СВИДЕТЕЛЯТ А. - Абрихт, щрайхмус, фреза-всичко минаваше през машините.

ВЪПРОСА НА Ю.К.В. - Имате ли спомен колко време работеше Т. на тази машина?

СВИДЕТЕЛЯТ А. - Много време, години. Две или три години работеше на тази машина, а може и три или четири и нагоре. Първо започна на абрихта, фреза и т.н. На тази машина от една страна работеше един работник и един от другата страна.

СВИДЕТЕЛЯТ А. - На каква длъжност работехте Вие?

СВИДЕТЕЛЯТ А. - Аз бях бригадир.  На мен през този период ми беше отчетена втора категория труд. Това беше оформено в трудовата ми книжка. През 1994 година напуснах завода.

Свидетеля беше освободен от съдебната зала.

АДВ.А.- Няма да соча други доказателства

Ю.К.В. – Аз също няма да  соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.А. – Смятам,  че от събраните доказателства се доказа по несъмнен начин, че решението на директора на ТП на  НОИ - Бургас, с което е оставено в сила разпореждането  е незаконосъобразно. Считам, че се доказа, че длъжността „рендосвач“ попада в т.30 от отменения правилник за категоризация на труда, която включва и работници  с машинна обработка  при производство на дограма и мебели. Решението е незаконосъобразно и моля да го отмените, като върнете преписката  на пенсионния орган за ново разглеждане със съответните указания. Моля да приемете списъка с разноските.

Ю.К.В. - Моля да потвърдите решението на Директора на ТП на НОИ Бургас, тъй като считам, че е правилно. Длъжността „рендосвач“ не е изрично  посочена по т.30в на отменения Правилник за категоризацията на труда  при пенсиониране. В оформената трудова книжка не е посочено, че този труд е втора категория и сътветно пенсионния  орган не е зачел като труда втора категория.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: