Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер            30.04=2013г.      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на четвърти април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Чавдар Димитров

                      2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 245 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на началника на РУП на МВР – гр.Несебър против решение № 472/06.12.2012г., постановено по НАХД № 881/2012г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 2517/ 25.07.2012г. и наложената на Н.Р.В. *** глоба в размер на 200 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът – Н.В. не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Несебър е образувано по жалба на Н.В. ООД против наказателно постановление № 2517/ 25.07.2012г., издадено от началника на РУП на МВР – гр.Несебър, с което му е наложена глоба в размер на 200 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от същия закон. С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, Районен съд - Несебър отменя наказателното постановление, като приема, че същото е издадено при съществени нарушения на процесуалните правила.

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Разпоредбата на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП задължава водача на моторно превозно средство да носи свидетелството му за управление от съответната категория и контролния талон към него. Неизпълнението на тази норма е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева. Едновременно с това в разпоредбата на чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП е предвидено административно наказание глоба в размер на 200 лева за водач на МПС, който го управлява без да притежава свидетелство за управление, или на когото свидетелството е отнето по съответния ред. В настоящия случай е безспорно установено, че на 25.06.2012г. около 16.40ч. в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, пред хотел „Жасмин” В. е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № С 8491 НХ, без да носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория. Деянието е установено и проверено в информационната система от автоконтрольори в РУП – Несебър, но квалифицирано впоследствие като нарушение на чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, поради наличието на новооткрити обстоятелства. Настоящият съдебен състав споделя изцяло доводите на първоинстанционния съд за неправилна квалификация на деянието и отмяна на наказателното постановление на това основание. В този смисъл е практиката на Административен съд – Бургас, обективирана в решенията му по КНАХД № 1954/2010г. и КНАХД № 158/2009г. по описа на съда.

Релевираните в касационната жалба доводи са бланкетни и неоснователни. Първоинстанционният съд задълбочено е изследвал релевантните за спорното правоотношение факти и изводът му, че административнонаказаващият орган е произнесъл незаконосъобразен акт е обоснован. Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което следва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 472/06.12.2012г., постановено по НАХД № 881/2012г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 2517/ 25.07.2012г., издадено от началника на РУП на МВР – гр.Несебър и наложената на Н.Р.В. *** глоба в размер на 200 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….......

 

ЧЛЕНОВЕ: ……………………....

 

                                                                                                                    2……………………...