О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас, 19.03.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на деветнадесети март 2012 година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 245 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на Х.П.Б.,***, против отказ на Общинска служба по земеделие – Сунгурларе, обективиран в писмо с изх. № 604/08.10.2008г., по повод подадена от жалбоподателя молба с вх. № 1395/19.09.2008г. за извършване на регистрация на договор за преаренда на земеделски земи в землището на с.Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, и заличаване регистрацията на земите на Н.Ж.Г. и Р.Т.Н.. Искането в жалбата е съдът да отмени оспорения отказ, да задължи ОСЗ – Сунгурларе, чрез определеното от нейния председател длъжностно лице, да регистрира сключения от жалбоподателя договор за преаренда с изх. № 6678/08.11.2007г. на Служба по вписванията – Карнобат, и да заличи регистрацията на договорите за аренда, сключени от „Аграр” ООД с Н.Ж.Г. и Р.Т.Н., вписани под вх. № 30-38/08.11.2007г. на Служба по вписванията – Карнобат, в частта им отнасяща се до земеделските земи – предмет на сключения от жалбоподателя договор за преаренда.

Ответникът – ОСЗ-Сунгурларе, представя административната преписка по оспорването.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и приложимия закон, намира следното по допустимостта на жалбата:

Предмет на оспорване е отказът на административния орган да извърши регистрация на договора за преаренда на земеделска земя, обективиран в писмо с изх. № 604/08.10.2008г., постановен по подадена от жалбоподателя молба с вх. № 1395/19.09.2008г., представляващ индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.4 от АПК, който подлежи на контрол за законосъобразност по реда на чл.145 и сл. от АПК.

От доказателствата по делото се установява, че писмо с изх. № 604/08.10.2008г. е изпратено на жалбоподателя на 10.10.2008г., чрез „Български пощи” ЕАД, но видно от оформеното известие за доставяне същото се е върнало с отбелязване „непотърсен”.

На 25.10.2010г. жалбоподателят е подал жалба до Административен съд-гр.Бургас против бездействие на същия административен орган по същата подадена от него молба с вх. № 1395/19.09.2008г. за извършване на регистрация на договор за преаренда на земеделски земи в землището на с.Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, и заличаване регистрацията на земите на Н.Ж.Г. и Р.Т.Н., по която молба е постановен оспореният в настоящото производство отказ, обективиран в писмо с изх. № 604/08.10.2008г. на ОСЗ – Сунгурларе. С определение № 466/14.03.2011г., постановено по адм. дело № 2229/2010г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството по адм. дело № 2229/2010г. Определението на Административен съд-гр.Бургас е оставено в сила с окончателно определение № 14275/04.11.2011г. на ВАС на РБ, IV-то отд., постановено по адм. дело № 6182/2011г. по описа на ВАС на РБ.

С оглед нередовното връчване на оспорения в настоящото производство отказ, началният момент, от който започва да тече срокът за обжалването му пред съда е датата, на която жалбоподателят е узнал за издаването му. Предвид данните по делото жалбоподателят е узнал за отказа на административния орган най-късно на 28.03.2011г. – когато е получил лично съобщението за постановеното по адм. дело № 2229/2010г. по описа на Административен съд-гр.Бургас определение № 466/14.03.2011г., в мотивите на което е посочен и обсъден отказа, обективиран в писмо с изх. № 604/08.10.2008г. на ОСЗ – Сунгурларе.

Доколкото в отказа не е указано пред кой орган и в какъв срок може да бъде обжалван, следва да намери приложение разпоредбата на чл.140, ал.1 от АПК за удължаване на срока за съдебно оспорване с два месеца. В случая, жалбата до съда е входирана в деловодството на административния орган на 30.01.2012г., поради което оспорването не е направено в рамките на срока по чл.140, ал.1 от АПК. При това положение, подадената до съда жалба е просрочена и на основание чл.159, т.5 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.5 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.П.Б.,***, против отказ на Общинска служба по земеделие – Сунгурларе, обективиран в писмо с изх. № 604/08.10.2008г., постановен по подадена от жалбоподателя молба с вх. № 1395/19.09.2008г. за извършване на регистрация на договор за преаренда на земеделски земи в землището на с.Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, и заличаване регистрацията на земите на Н.Ж.Г. и Р.Т.Н..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 245/2012г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: