ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 24.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари             две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

КНАХ   дело    номер    245   по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  14:15  часа се явиха:

Касаторът –  Г.Х.К., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Тодор Тодоров, упълномощен от по-рано.

Ответникът по касация – Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ ТОДОРОВ – Нямаме възражения да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд – гр. Бургас, с което е изменено наказателно постановление, издадено от ответника на касатора, като е намален размера на наложеното наказание „глоба” от 1000 лева на 300 лева.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

АДВОКАТ ТОДОРОВ – Приложили сме и моля да се приеме като доказателство служебна бележка от ветеринарния лекар от с. Писменово, с която удостоверяваме, че въпросното куче, порода „Чао-чао” на име Сър, не проявява агресивен характер и е от средна големина.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима, подадена, подадена от легитимирано лице в законоустановения срок.  Моля да се приемат представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства, включително и представената от адвокат Тодоров, с нарочна молба, служебна бележка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ ТОДОРОВ – Уважаеми съдии, имам предвид, че Бургаския районен съд не е взел под внимание редица смекчаващи вината обстоятелства. На първо място - Не е взел предвид образуваната преписка на прокурор Кателиева, където тя цитира, че няма ухапване от куче и че има дразнене на кучето. По същество - Не са вземати обстоятелства, че самия актосъставител инспектор Илиев, който не е очевидец, не е свидетел по делото, няма отношение, не е запознат с преписката. Съгласно чл.177 ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е отразено, че само агресивни кучета, могат да бъдат с намордници. В случая Наредбата на Общинския съвет е подзаконов норма акт, с която е определено, че трябва да бъдат с намордници и средни, и малки кучета и агресивни. Според нея агресивни кучета са тези, които проявяват агресивност. Фактът, че това куче е награждавано на международна изложба е смекчаващо вината обстоятелство, било е на обществено място, стопанинът му е плащал всички данъци и са му правени всички имунизации. Имайки предвид изложените всички тия факти и обстоятелства да се има предвид смекчаващи вината обстоятелства и предвид чл.28 от ЗАНН. Не е вземато под внимание и чл.52, ал.1 от ЗАНН, където е посочено, че срокът, от подаване на административния акт до издаване на наказателното постановление, е един месец, тук срокът е просрочен.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и моля да отмените наказателното постановление като необосновано и незаконосъобразно. Съставът на административното нарушение изложен в диспозитива на наказателното постановление е на Наредбата за опазване на обществения ред на община Бургас, както и санкцията, са в пълно противоречие на състава на такова деяние, както и със санкцията на по-висш нормативен акт, а именно чл.177, ал.1, т.3 и чл.428 за Закона за ветеринарномедицинската дейност, който предвижда глоба от 100 лв.

        

         Съдът, счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: