Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 530         Година 15.05.2009         Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на шестнадесети април две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                2.ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия ДРАГНЕВА касационно наказателно административен характер дело номер 245 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от ”ЕМ ДЖИ  И КО” ООД, ***, представлявано от Й.Ж.И. – управител против решение № 109, постановено по н.а.х.д. № 3666 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да отмени обжалваното съдебно решение и вместо него да се постанови друго с което да се отмени издаденото на дружеството наказателно постановление.

Ответникът по жалбата – Директора на РИОКОЗ гр.Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като неоснователна и моли да бъде оставено в сила обжалваното решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд е правилно и законосъобразно.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното  решение Районен съд гр.Бургас е изменил наказателно постановление № 03-980/2008г. на  Директора на РИОКОЗ гр.Бургас с което  “ЕМ ДЖИ  И КО” ООД, е санкционирано с глоба 2000 лв. по чл.47, ал.2, предл.2 ЗХ, като преквалифицира деянието по чл.47, ал.2, предл.1 и налага административно наказание глоба 509 лв. за държавата. За да постанови решението си съдът е приел, че неправилно е наложена глоба по предложение второ на чл.47, ал.2 от ЗХ, което е предвидено за повторно нарушение, а в случая няма данни за такова, поради което следва да се наложи наказание по чл.47, ал.2, предл.1 от ЗХ – глоба в размер на 509 лв.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

В касационната жалба посочения порок е неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение.

С наказателното постановление № 03-980/15.10.2008г. на Директора на РИОКОЗ гр.Бургас на дружеството-жалбоподател за нарушение на чл.31, ал.1, т.1 от ЗХ, на основание чл.47, ал.2 от ЗХ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лв.. Съгласно чл.47, ал.1 от ЗХ който не изпълни предписание на компетентните органи по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 250 лв. до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 500 лв. до 1500 лв., като в ал.2 е предвидено, че за нарушение по ал.1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 лв. до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 лв. до 3000 лв.. В случая видно от мотивите на издаденото наказателно постановление, отговорността на дружеството е ангажирана на основание чл.31, ал.1, т.1 от ЗХ, за неизпълнение на предписания на контролните органи, като никъде не е посочено, че то е осъществено в условията на повторност. Такива констатации липсват и в акта за установяване на административно нарушение, послужил за издавана на наказателното постановление. Въпреки изложеното на дружеството е определен размера на наказанието от 2000 лв., който е предвиден за повторно извършено нарушение, без в хода на производство да са ангажирани доказателства за повторност. Наличието на противоречие между изложените в наказателното постановление мотиви и определения размер на наказанието, представлява съществено процесуално нарушение, като довело до нарушаване правото на защита на лицето и е самостоятелно основание за отмяна му, без да е необходимо да бъде изследвано съответствието му с материалния закон.

Това нарушение, не може да бъде отстранено в хода на съдебното производство, поради което обжалваното решения следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено ново с което да се отмени наказателно постановление № 03-980/15.10.2008г. на Директора на РИОКОЗ гр.Бургас, като незаконосъобразно.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 109, постановено по н.а.х.д. № 3666 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03-980/15.10.2008г. на  Директора на РИОКОЗ гр.Бургас.

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.         

 

                                                                                        2.