ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2459 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:03 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Одисеас 1“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против решение №187/30.11.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е оставена без уважение жалба вх. ИТ-00-14079/23.11.2016г., подадена от управителя на жалбоподателя, с която е обжалвано постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С 160002-023-0003797 от 11.11.2016г., на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства.

Предполагам, че е имало проверка, извършване на фискален контрол от страна на ЦУ на НАП, която проверка вероятно е завършила с внесена сума, която представлява обезпечение, и може би това е сумата, която е визирал в жалбата. Другият вариант е жалбоподателят да иска възстановяване на ДДС. В тази връзка е направена проверка и предполагам, че иска тази сума да му бъде възстановена. Също така е възможно на дружеството да е възложена ревизия и във връзка с установяване на бъдещи задължения, да е предприета тази мярка.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.9 от делото.

 

Поради липса на доказателствени искания от ответника, както и липса на формулирани такива в жалбата, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Моля да потвърдите решението на директора на ТД на НАП за налагане на обезпечителни мерки, като считам същото за правилно и мотивирано.

Целта на издаване на постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки е правилното прилагане на закона, за да се предотврати евентуалното извършване на някакви сделки или действия с имуществото на ревизираното лице, което от своя страна би довело до невъзможност или затруднено събиране на задълженията на жалбоподателя. Наложената в настоящия случай мярка е запор върху банкови сметки.

Моля решението на директора на ТД на НАП да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: