ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2458 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Г.П., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Г., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Явява се Н.В., на длъжност социален работник.

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В.: Представям Ви Заповед № ПР/Д-А/390-002/26.01.2017 г. от директора на Дирекция „Социално подпомагане“, с която съм определена да присъствам на заседанията, както и при постановеното изслушване на детето.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         С.Ц.Ц., редовно уведомена, се явява лично.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА    А.И.П. чрез особен представител адвокат И.К.С., редовно уведомен, явява се адв. С..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изразят становище по представителството на ответника:

АДВ. Г.: Госпожа В. не може да представлява Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас, тъй като същата не е с юридическо образование.

ЗАИНТ. СТРАНА Ц.: Социалния работник госпожа В. не е компетентно лице да представлява Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас.

АДВ. С.: Предоставям на съда.

 

Съдът предвид обстоятелството, че служителят  Н.В. не е с юридическо образование и не е назначена на длъжност юрисконсулт ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на същата да присъства в съдебното заседание, но е уведомява, че същата не може да представлява валидно ответника по жалбата.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

          Производството е образувано по жалба против Предписание изх. № 0201-9411-00-4681 от 04.11.2016г. На ДСП Бургас

С определение, с което насрочи делото за разглеждане в днешно съдебно заседание, съдът постанови прякото изслушване на детето пред съда. На 23.01.2017г. постъпи писмено становище от ответника, че не е в интерес на детето същото да бъде изслушвано, тъй като е едва на 9 години и при изминалите такива събеседвания на детето са му били нанесени психологически травми. Предвид това становище, съдът отмени определението си за прякото изслушване на детето и му назначи особен представител, като даде възможност на страните да вземат писмено становище по изслушването на детето.

Постъпи писмен отговор от заинтересованата С.Ц., че иска да присъства на изслушването на детето, както и да бъдат изискани 5 бр. излъчвания на телевизионното предаване на „Господари на ефира“. Постъпи и становище от нея, с което препотвърди желанието си да се изискат телевизионните предавания, както и че не вижда пречка детето да бъде изслушано непосредствено от съда.

Постъпи писмено становище от адвокат С., че личното явяване на детето пред съда не е в негов интерес и би могло да му навреди. Писмено становище в тази насока постъпи от ответника.

Вчера постъпи ново писмо от ответника, че той няма данни да е влязло в сила решението на Окръжен съд - Бургас за предоставяне на родителските права на бащата. Това решение се обжалва и понастоящем делото е висящо пред ВКС.

 

Съдът освен това, уведомява страните, че извърши справка на интернет страницата на Нова телевизия, и че всички предавания, посочени от заинтересованата страна С.Ц. се намират в сайта на телевизията, и няма пречка съдът да ги изгледа и да се запознае с тяхното съдържание.

 

ЗАИНТ. СТРАНА Ц.: Посочила съм датите 20,21 и 29.09.2016 г., както и 13.10.2016 г., и 25.10.2016 г. Желая да се ползвам от тези доказателства.

 

АДВ. Г.: Поддържам подадената жалба. Представям Решение № VІ-126/17.02.2016 г. на Окръжен съд – Бургас, което е влязло в законна сила. Делото беше върнато от ВКС в началото на тази година, което е необжалваемо и е влязло в сила. Позоваваме се на това решение.

ЗАИНТ. СТРАНА Ц.: Решението е обжалваемо както пише в диспозитива и е обжалвано.

Жалбата е неоснователна, подадена в срок.

Представям и моля да приемете писмени доказателства – две покани за доброволно изпълнение от лицето И.П. и Р. П. за сумата от 4500 лв. и за съдебно решение № ІІІ-44/25.01.2017 г. на Окръжен съд - Бургас и частна жалба до Софийски градски съд.

Други доказателства няма да соча.

АДВ. С.: Считам, че при издаването на акта са нарушени разпоредбите на АПК, което налага отмяна на предписанието.

ЗАИНТ. СТРАНА Ц.: Желая да отведете процесуалния представител на А.П.. Първо, защото при дадената възможност за становище по представителството на ответника, същият заяви, че предоставя на съда, което не е в защита интересите на едно малолетно дете. Считам, че не защитава интересите на това дете.

АДВ. С.: Аз не знам законови предпоставки за отвод на адвокат, който е назначен като особен представител.

АДВ. Г.: Искането е неоснователно. Не са налице предпоставки, за да се сочат данни за незаинтересованост.

 

Съдът във връзка с поискания отвод на назначения особен представител намира, че същото се основава на направено процесуално искане. Това процесуално искане в действителност по твърдение на другата страна може да не е в интерес на представлявания, но това ще бъде преценено от съда при постановяване на окончателния акт, но същото не представлява основание да се отвежда назначения особен представител, особено по искане на една от страните в процеса, която счита, че становището е в противоречие с интересите на детето.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на заинтересованата страна С.Ц. за отвеждане на особения представител на малолетното дете А.П..

 

АДВ. Г.: Считам представените писмени доказателства за неотносими към предмета на настоящия спор.

АДВ. С.: Представеното решение касае присъждани по делото разноски и няма отношение към спора. Същото касаят и поканите за доброволно изпълнение.

АДВ. Г.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Ц.: Няма да соча нови доказателства. Да се приемат писмените доказателства, които в настоящия процес съм представила и които имат индиректно касателство.

АДВ. С.: Други доказателствени искания нямам. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед изявленията на страните, намира, че следва да приеме всички представени писмени доказателства по делото, като тяхната доказателствена стойност ще бъде обсъдена при постановяване на окончателния съдебен акт.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, включително и тези, представени в днешно съдебно заседание от страните.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

          АДВ. Г.: Ще Ви моля да постановите решение, с което да отмените предписанието, дадено на моя доверител. Касае се за нищожен административен акт. Цялото производство е започнало в нарушение на императивните норми на АПК. Не е дадена никаква възможност на жалбоподателя да изложи съображения и да се защити в образуваното административно производство.

Постановеният административен акт нарушава чл. 18 от ППЗЗД и чл. 21 от ЗЗД, тъй като само при определени предпоставки, които са визирани в нормативен акт за родител, който не оказва необходимото съдействие на мерки за закрила в семейна среда, могат да се предприемат съответните административни мерки. В настоящия случай обжалвания административен акт е позован на обстоятелството, че доверителят ми е извършвал нерегламентирани контакти с дъщеря си А. и тази констатация е направена въз основа на публично известна информация, че г-н П. посещавал дома на своята майка – г-жа П., която от своя страна е натоварена с грижите относно детето А.. Липсват доказателства обосноваващи интересите на детето А.. Липсват изводи за това какво представляват нерегламентираните контакти с детето. Такова понятие няма. Така, че всички факти, които са обосновани при предписанието на съответната мярка, е следвало да бъдат изложени последователно в мотивите на обжалвания от нас административен акт. Органът „Закрила на детето“ е този, който следва да се сезира при промяна на обстоятелствата, касаещи детето и в случая сме представили влязъл в сила съдебен акт, който е постановен след вземане на съответните мерки по закрила, с който е прието, че именно интересите на детето А. налагат то да живее при неговия баща и да упражнява родителските права. Това идва да покаже, че интересите на детето А. по никакъв начин не са нарушени при осъществяване на контактите със своя баща.

Моля да отмените обжалвания от нас акт по изложените по-горе съображения.

ЗАИНТ. СТРАНА Ц.: Считам предписанието за законосъобразно. В многократните разговори с Е.И. в „Закрила на детето“ в гр. Бургас е влязло в сила и е действащо решението на Окръжен съд - Варна ВОС относно настаняването на дъщеря ми А. при майката на жалбоподателя. Изрично при мои въпроси кое решение е влязло в сила и кое аз следва да спазвам, тъй като аз спазвам решението на Окръжен съд – Варна, защото мен също ме касае като майка на детето кое решение важи, за да мога аз да го спазвам. Съответно обжалваното предписание е издадено въз основа на репортажите на предаването „Господари на ефира“, където се вижда, че жалбоподателят осъществява контакти с детето извън описаните на Районен съд – Варна и Окръжен съд – Варна, а именно осъществява контакти извън сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ и извън определените за това дни и часове от Районен съд – Варна и Окръжен съд - Варна.

Именно въз основа на тези репортажи е издадено това предписание и затова считам, че е законосъобразно, а дали е мотивирано - то са налице телевизионни предавания за този случай.

Моля да се потвърди обжалваното предписание.

Моля да ми бъде предоставен срок за писмени бележки.

АДВ. С.: Уважаеми господин Съдия, по силата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК издаденият индивидуален административен акт следва да съдържа конкретни фактически и правни основания за издаването му. В случая е налице единствено една мъглява формулировка, че бащата на детето е посещавал дома на родителите си, като дори и не се твърди, че е осъществил лични контакти с детето. Така, че в случая както фактически, така и правни основания за издаване на акта липсват. Имам предвид нарушение на режима на лични отношения от Окръжен съд – Варна, като по тези причини смятам, че предписанието следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Съдът ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: