ПРОТОКОЛ

       

Година 2019, 24.08.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти август                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 2455 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.М., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – ВПД началник на сектор ЗО „Дебелт“, редовно призован, явява се лично.  

 

По хода на делото:

страните: да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от И.П.М., понастоящем в ЗО „Дебелт“, против Заповед № 361/17.08.2018 г. на ВПД началник на сектор ЗО „Дебелт“, с която му е наложено дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия за срок от 5 /пет/ денонощия“ и против заповед № 362/17.08.2018 г. на ВПД началник на сектор ЗО „Дебелт“, с която му е наложено дисциплинарно наказание „ извънредно дежурство за поддържане на чистотата и хигиената за срок от 7 дни“.

 

Жалбоподателят: поддържам жалбата. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ответникът ж.: Оспорвам жалбата. Поддържам заповедта си, като считам същата за правилна и законосъобразна. Освен доказателствата по преписката съм довел като свидетели инсп. М., извършила проверката по докладната записка и мл. инспектор Ж.Ц.Ц., присъствал в момента на извършване на дисциплинарното нарушение. Той е постови на пост № 7 и отговаря за групата, в която е станал инцидента. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

по отношение на формулираното от ответника доказателствено искане за допускане в качеството на свидетели на двама служители от затворническото общежитие съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално недопустимо. От разясненията, направени от ответника в съдебно заседание, става ясно, че свидетелите, чиито разпит се иска са ИСДВР В. М., както и мл. инспектор Ж.Ц.Ц.. Анализът на представената по делото административна преписка удостоверява, че въпросните две лица са изготвили и представили докладни записки, съставляващи част от административната преписка. Така изготвените докладни записки съставляват официален документ, а съгласно разпоредбите на гпк, субсидиарно приложим по реда на чл. 144 апк, не се допускат свидетелски показания по факти и обстоятелства, по които са налични официални документи. В този смисъл и с оглед наличните по делото официални документи – докладни записки свидетелските показания на служителите Венета М. и Живко Цонев, изготвили тези официални документи, се явяват процесуално недопустими.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля искането за допускане до разпит в качеството на свидетели на водените от ответника служители на зо „Дебелт”.

 

 С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Жалбоподателят: Други се караха, ние опитахме да ги отървем, пък нас ни наказаха. Искам да отмените наказанието.

 

ответникът: От записите на охранителните видео камери се виждат участниците в сбиването, като същите са упоменати в докладната записка на ИСДВР М.. Какви са подбудите им не мога да знам, но те са участвали в самото сбиване. Оспорената заповед е правилна и законосъобразна и моля да се остави в сила. 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще произнесе решението си в съдебно заседание в 16:15 часа.

 

На именното повикване в 16:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.М., редовно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ –ВПД началник на сектор ЗО „Дебелт“, редовно призован, явява се лично.

 

Съдът ОБЯВИ на страните решение № 1585 /24.08.2018 г., постановено по административно дело № 2455/2018 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

Съдът връчи препис от решението на всяка една от страните в днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 16,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: