ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№2506

 

гр.Бургас, 18.10.2018г.

 

Бургаски административен съд, двадесет и първи състав, в закрито заседание през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                                          СЪДИЯ :  Веселин Белев

 

като разгледа докладваното от съдията докладчик а.д. № 2454 по описа на съда за 2018 година, взе предвид следното :

 

С разпореждане от 20.09.2018г. съдът е оставил без движение производството по делото, като на основание чл.158 ал.1 АПК е указал на жалбоподателя в седемдневен срок от съобщението да отстрани нередовности по жалбата. Съобщението е получено от страната на 03.10.2018г. До настоящия момент указанието не е изпълнено.

Налице са предпоставките по чл.158 ал.3 изр.1 АПК за оставяне на жалбата без разглеждане.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по а.д. № 2454/2018г. на АС Бургас, като оставя без разглеждане жалбата.

Определението подлежи на обжалване с частна жаба пред Върховен административен съд, чрез Бургаски административен съд, в седемдневен срок от съобщението.

 

 

                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :