ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и втори февруари              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2454 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателката З.Н.Б. се явява лично и с адвокат В.С., с приложено по делото пълномощно.

Ответникът М.Г.- началник сектор „Криминална полиция“ при Пето РУ ОД на МВР Бургас се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на З.Н.Б. против заповед № 3388з-209/13.12.2016г. на началник сектор „Криминална полиция“ (КП) Пето РУ Бургас, с която е наложено на жалбоподателката дисциплинарно наказание „Порицание“.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. В тежест на ответната страна е да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат С.: Поддържаме изцяло така депозираната жалба. По съществото на спора няма да соча доказателства. Представям на съда списък по чл.80 от ГПК за сторените разноски, с приложения за тях.

Ответникът М.Г.: Оспорвам жалбата. Колежката Б. има право да се възползва от услугите на адвокат и да оспорва моите заповеди. Моето становище е, че жалбата на г-жа Б. е неоснователна. В хода на дисциплинарното производство са събрани доказателства, сведения от свидетелските показания старши разследващ полицай Наталия Ятакчиева и системен оператор Димка Коларова. В снетите сведения от тях е посочено, че служителя З.Б. е отправила нецензурни думи, и по-конкретно е напсувала прекия си ръководител. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. С оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С.: Считам, че в така проведеното дисциплинарно производство има много съществени нарушения. Едното е, че наказанието е наложено извън самостоятелната воля на административнонаказващия орган. Има резолюция на районното управление, съгласно която се определя размера и вида на наказание. Липсва заповед за образуване на дисциплинарно производство. На следващо място в заповедта няма посочени точни изрази на жалбоподателката, което нарушава правото на защита, защото не можем да преценим обективно извода на административнонаказващия орган. Няма форма на вината, няма посочени конкретни доказателства, на които стъпва наказващия орган. Тя, жалбоподателката, не е изслушана, а съгласно инструкцията на МВР при липса на писмени обяснения трябва да има изслушване. Моля да отмените оспорената заповед. Моля да ни бъдат присъдени направените разноски и да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Ответникът М.Г.: По повод казаното от адвоката, че г-жа Б. не е изслушана, аз лично съм и приел писмените сведения, поради което това твърдение отпада. Аз съм приел писмени сведения, връчил съм покана и не е нужно да бъде изслушвана. Ако служителката искаше да бъде изслушана и ако искаше да представи нови доказателства, такава възможност щеше да ѝ бъде предоставена, след като беше представена справката на служителката, но такива нови доказателства тя не пожела. Лично моето мнение е, че служителката Б. е нарушила, както съм се позовал и в заповедта, глава ІІ,, раздел V, т.56 от Етичния кодекс на МВР, който е обнародван в ДВ бр.47/21.06.2016г., в неофициалния раздел. Съответно за дисциплинарното нарушение, което е извършила Б., следва дисциплинарно наказание, което има за цел да въздейства на наказания служител за спазване на служебната дисциплина и да го предупреди да не извършва други, както е и превантивен състав на такива нарушения.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателката 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: