ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.11.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2452 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Т.Г., редовно призована, се явява лично и с адв. С., с представено по делото пълномощно от днес. 

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - РИОСВ гр. Бургас, редовно призован, се явява юк. М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по искова молба от Д.Т.Г. ***, с правно основание чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, в която е формулирано искане да бъде постановен съдебен акт, по силата на който да бъде осъден ответника, да заплати на ищцата обезщетение в размер на 4600,00 лв. за времето, през което не е била на държавна служба, а именно от 14.03.2015 г. до 14.09.2015 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпил писмен отговор с вх. № 11046/05.10.2018 г. от процесуалния представител на ответника, в което е изразено становище по допустимостта и основателността на иска.

 

АДВ. С.: Поддържам исковата молба. Моля да приемете представените с исковата молба писмени доказателства. Запознати сме с писмения отговор на РИОСВ гр. Бургас. В същия има несъответствия понеже се твърди, че са изплатени някакви суми като правни основания по тях са посочени чл. 106, ал. 4 от ЗДСл. Исковата ни молба е различна. Нещата, които са изложени в писмения отговор, не са съотносими с това дело, а с друго дело, което е висящо все още и не е влязло в сила. Става дума за едно друго прекратяване на служебното правоотношение, което дело е приключило с решение в Административен съд гр. Бургас, но все още не е влязло в сила. Така или иначе е висящ спорът. Става дума за решение за обезщетение, което се дължи на база влязло в сила решение на ВАС по адм. дело № 710/2015 г., което впоследствие е отменено на Пето отделение на съда по дело № 10969 от 2017 г. В исковата молба съм направил искане да бъде приложено адм. дело № 864/2017 г. на Административен съд гр. Бургас, въз основа на което претендираме ние обезщетенията съобразно текста на чл. 104, ал. 1 ЗДСл. Моля съобразно становището на ответната страна да ми дадете възможност да взема допълнително становище по иска и да направя доказателствено искане. Също така имаме искане да задължите ответната страна да представи удостоверение какъв е размерът на възнаграждението на директор на дирекция в РИОСВ гр. Бургас към датата на влизане на решението в сила, като е посочено в исковата ни молба – 28.06.2018 г. Нямам друго доказателствени искания на този етап.

 

Юк. М.: Поддържам това, което съм изложа в отговора на исковата молба. Представям и моля да приемете няколко писма – кореспонденция между РИОСВ гр. Бургас и ищцата, тъй като в отговора на исковата молба  съм посочила едно писмо, което ищцата не беше получила. Впоследствие го получи лично в РИОСВ гр. Бургас. Представена е справка за осигурителния доход, нанесено й е всичко, каквото се е изисквало писмено в служебната книжка, представила си е трудовата книжка, върната й е. Това е в последните седмици. По отношение на обезщетенията, които ищцата посочва в исковата молба по чл. 104 от РИОСВ гр. Бургас, никога не са й били отказани. Тя не си е поискала с нарочна молба. Първо е заведено дело пред Административен съд гр. Бургас. Затова и възразявам срещу искането за експертиза. Към днешна дата не е влязло в сила решението на Административния съд, но е потвърдена заповедта, с която тя е съкратена от длъжност. След влизане в сила на решението на ВАС няма такава щатна бройка. Искането за експертиза касае изчисляване на обезщетенията въз основа на възнаграждението, което получава към днешна дата директор дирекция „Контрол и превантивна дейност”. Тази длъжност е различна от заемната от ищцата към 2015 г. длъжност директор дирекция „Превантивна дейност”. Затова считаме, че това е правен въпрос. Моля да не уважавате искането за експертиза. Считам, че експертизата не би била меродавна в случая. Няма да ангажирам други доказателства.

 

Съдът, с оглед заявените от страните становища и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба, с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

изисквА от Административен съд гр. Бургас прилагане за сведение към настоящето производство на адм. дело № 864/2017 г. на Административен съд гр. Бургас.

задължава ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото нарочно издадено удостоверение,  в което следва да посочи какъв е размерът на възнаграждението на длъжност директор на дирекция при РИОСВ гр. Бургас към 28.06.2018 г.

 

АДВ. С.: Представям и моля да приемете нарочна писмена молба с конкретно формулирани въпроси към поисканата съдебно-икономическа експертиза.

 

Предвид горното и като взе предвид становището на процесуалния представител на ответника съдът намира, че искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза е допустим в настоящето производство способ за събиране на доказателства, а по отношение на относимостта на отговорите на поставените въпроси към предмета на спора съдът следва да вземе отношение с крайния си съдебен акт.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

допуска изготвянето на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимата проверка в администрацията на РИОСВ гр. Бургас да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на ищцата в депозираната в днешно съдебно заседание нарочна писмена молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-икономическа експертиза в размер на 250.00 лв., платими от ищцата в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд - Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.01.2019 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: