ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и първи ноември                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2451 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Коца - Костадинка Василева“, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр.Бургас, редовно призован, се представлява  от юрисконсулт Д. c  пълномощно от днес.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от ЕТ „Коца - Костадинка Василева“ против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-271-0269303/14.08.2017 г., издадена от директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр.Бургас, с която е наложена ПАМ „запечатан търговски обект“ - магазин за пакетирани стоки, алкохол, цигари и др., находящ се в гр. Несебър, ***, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 10 /десет/ дни на основание чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Да се приеме преписката. Представям като доказателства справка от информационната система на НАП и по-точно от регистъра за административно-наказателни преписки, че на това дружество във връзка с проверката, са издадени 2 броя Актове за установяване на административни нарушения и 2 броя наказателни постановления.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 от делото.

ПРИЕМА представените докателства за издадени на жалбоподателя Актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления от базата данни на НАП.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

            ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение, с което да се отхвърли жалбата като неоснователна и да потвърдите заповедта като законосъобразна. От събраните по делото доказателства по безспорен начин е установено извършеното нарушение, а именно, че при извършена продажба от страна на жалбоподателя в търговския му обект, не е издадена фискална касова бележка, което представлява фактическото основание за издаване на оспорената заповед за налагане на ПАМ. Същата е издадена на основание чл. 186, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗДДС, като при издаването органът е изложил конкретни мотиви, с които е обосновал както основанията, така и размера на наложената мярка в размер на 10 дни.

            С оглед изложеното моля да постановите решение в тази насока, като потвърдите изцяло оспорената заповед за ПАМ.

            Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: