ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юни                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2450 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Метромедия груп“ ЕООД, редовно уведомен,  се явява адвокат С., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт  М., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу отказ, обективиран в писмо изх.№ 53-00-4767/26.06.2017г., на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, за преиздаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения.

В открито съдебно заседание на 24.04.2018 г., съдът допусна вещото лице по съдебно-техническата експертиза С.И. да отговори в пълнота на поставения въпрос, като предвид липсата на съдействие от страна на ответника, постанови същия да заплати депозит от 150 лв. за извършването на експертизата. Допълнителната съдебно-техническа експертиза е извършена и представена по делото в срок, но ответникът не е заплатил изискания депозит.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице (със снета по делото самоличност).

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

АДВ. С.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението ведно с приложените към него скици.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнителното писмено заключение на вещото лице С.И., като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 150 лв., платими от остатъка от депозита, който е внесен от жалбоподателя, като за уреждане на отношенията на страните във връзка с плащанията по експертизата, съдът ще се произнесе при постановяване на окончателния съдебен акт.

 

АДВ. С.: Ние двукратно сме правили доказателствено искане за представяне на пълната административна преписка по отношение на протокола от проведено редовно Общо събрание на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, съответно Доклад № 93-01-4949/23.06.2017 г. от инж. Ивайло Денчев, който касае точно отказите за поставяне. Представен е доклад от г-н Денчев, но той касае преиздаването на разрешение и е с дата 23.05.2017 г. В тази връзка, ще помоля ако колегата го има този документ, да го представи по делото, за да е пълна преписката.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: За да се сдобием с доклада, ние следва да направим искане до АПИ.

АДВ. С.: Доколкото ми е  известно в доклада са обективирани предложения как да се процедира по всяко едно искане.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Докладът на инж. Ивайло Денчев съдържа предложенията за откази и той е документът, чрез който те реално са входирани пред Управителния съвет за разглеждане. Той е издаден по време на административното производство. Той е част от административната преписка. Можем да го представим утре.

Съдът намери, че следва да се уважи искането на жалбоподателя за представянето на посочения доклад още повече, че същият е издаден в хода на административното производство, като УВЕДОМЯВА страните, че следва да направят последни доказателствени искания, тъй като по настоящото дело вече бяха проведени множество съдебни заседания и съдът планира следващото съдебно заседание да бъде последно.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства.

 

Предвид изложеното по-горе, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 3-дневен срок от днес, да представи посочения по-горе доклад.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.06.2018 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:38 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: