ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2450 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Метромедия груп“ ЕООД, редовно уведомен, се явява лично управителят М.Д.и адвокат С., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Я.М., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу отказ обективиран в писмо изх.№ 53-00-4767/26.06.2017г., на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, за преиздаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения.

В открито съдебно заседание на 19.12.2017г., съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице С.И., която е извършена и представена по делото в срок.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че в предходно съдебно заседание чрез молбата на лист 83 от делото, адвокат С. от името на жалбоподателя е направил доказателствени искания, като ответникът е представил само Протокол № 16417/23.05.2017 г., а по останалите доказателствени искания, съдът не се е произнесъл.

 

АДВ. С.: Да се изслуша вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се изслуша заключението.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.Ж.И. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: При извършване на експертизата на място, направили Ви впечатление да има наслагване на асфалтови настилки една върху друга, т.е. дали има реконструкция на пътя?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Не съм изследвал този въпрос.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ ДОБРЕВ: Смятам, че тази експертиза беше безпредметна. Въпросът ми е, тъй като не е заложено дали е направило вещото лице свое проучване за сведение докъде е собствеността на АПИ за разположение на пътното съоръжение на 3,35 метра на носещата колона от ръб-асфалт, може ли да каже вещото лице дали ще влезе в канавката или извън канавката? Докъде е сервитутът на обхвата на пътя, за да има разположение от 3 метра?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При положение, че трябва да се спазва необходимото разстояние асфалт-ръб, би трябвало да бъде разположено на разстояние 1,70 метра, а дали е преместена основата и ще попадне ли в сервитута на пътя, не мога да отговоря, защото това може да стане на базата на проект.

АДВ. С.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Въпросът ми е този, който сме задали за отстоянието от ръб-настилка до основата на билборда и целия габарит на съоръжението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорил съм на този въпрос в заключението.

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., от които внесени като депозит 300 лв., като за остатъка от 50 лв. ОСЪЖДА ответника – Председател на Управителния съвет на АПИ, в 7-дневен срок да ги заплати на вещото лице по сметка на съда, които също ще му бъдат преведени.

 

АДВ. С.: Отново заявявам, че производството е по реда на §4 за преиздаване на разрешение по реда на чл. 17б от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на МС от 2001 г., като в тази връзка от значение е преиздаване на разрешение, което сме поискали, за проверка на документацията, свързана с първоначалното издадено разрешение. Заявяваме, че между периода от издаване на съответното разрешение, е налице извършване на реконструкция на пътя. В тази връзка ми беше уточняващият въпрос, поради което моля, съдът да допусне вещото лице след като се запознае с наличната в административния орган строителна документация, с издаденото разрешение за строеж, съответно издаденото разрешение за ползване, да направи съпоставка какво е разстоянието на процесното съоръжение преди извършената реконструкция към момента на издаването на разрешението за изграждане и експлоатация, какво е разстоянието от ръб-асфалт към съществуващия тогава път?

УПРАВИТЕЛЯТ ДОБРЕВ: Вторият въпрос е, тъй като се касае за разрешителен режим, моля вещото лице да направи измерване докъде е сервитута на пътя. Към месец април 2008 г. докъде е бил асфалтът?

АДВ. С.: Представям за сведение снимки, от които е видно, че има наслагване на асфалт, т.е. има извършване на реконструкция на пътя.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: От тези снимки се вижда къде е основата на пътя и ако се спази изискването на ръб-асфалт, основата следва да влезе 2 метра навътре.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приемат представените снимки за сведение.

АДВ. С.: В предходно съдебно заседание сме депозирали молба за доказателствени искания, която протоколирахте, като колегата не е представил съответните доказателства. В днешно съдебно заседание представям молба с препис за ответния административен орган.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам становището си от предходно съдебно заседание.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза от вещото лице С.И., която да отговори на поставените два въпроса в днешно съдебно заседание от жалбоподателя, след заплащане на депозит в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя в 3-дневен срок от днес.

ПРИЕМА представения в предходно съдебно заседание Протокол № 16417/23.05.2017 г. на лист 87 от делото, както и представените в днешно съдебно заседание четири броя фотоснимки.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи писмените доказателства посочени в депозираната днес молба на адвокат С..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2018 г. от 9.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.48 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: