ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети декември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2450 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 11:10 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Метромедия груп“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Я.М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание, от което е видно, че същата е лично упълномощена от председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу отказ, обективиран в писмо изх.№ 53-00-4767/26.06.2017г., на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, за преиздаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения.

След указание на съда дадени в разпореждане № 6286/28.08.2017г. ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт. Молбата, с която преписката е изпратена на съда е подписана от Я.М. – юрисконсулт в Областно пътно управление – Бургас. Жалбоподателят е представил заявление от 01.09.2017г., с което е направил твърдения по съществото на спора и е представил доказателства. Представил е и заявление на 04.10.2017г., в което отново се правят такива твърдения и се възразява срещу възможността ответникът по настоящото производство да бъде представляван от директора и юрисконсулта на Областно пътно управление – Бургас.

Днес постъпи молба от адвокат С., с която се иска да се даде ход на делото и са направени доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам изцяло основателността на жалбата. В днешно съдебно заседание виждам, че в молбата на адвокат С. отново е отбелязан Протокол № 16417/23.05.2017 г., поради което Ви представям Протокол № 16417/2017 г. заедно с пълномощно № П-92/25.05.2017 г. на ОПУ, което многократно съм го представяла. Това е във връзка с упълномощаването на директора за издаване на разрешение за поставяне на рекламни съоръжения. Освен това, във връзка с твърдението, че рекламното съоръжение не отговаря на чл. 15, ал. 1, т. 4 от НСПП и по тази причина е отказано преиздаване на разрешение за експлоатация на рекламно съоръжение, моля съдът да назначи експертиза, която да установи отстоянието от ръб-настилка на пътното платно.

Считам, че направените доказателствени искания във връзка с издаване на разрешението за изграждане и експлоатация, както и представяне на цялата преписка по тези две разрешителни нямат връзка към предмета на делото, тъй като разрешението е отказано съгласно чл. 17, ал. 2 от НСПП, която изисква да бъдат спазени разпоредбите на чл. 15 от същата наредба, които са специални относно ползване на пътищата. Ние твърдим, че отстоянието към момента на преиздаването не е спазено, а какво е било в предходен момент, е правно ирелевантно.

 

В залата влиза адвокат С. – пълномощник на жалбоподателя.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата, с която съдът е сезиран. Изразили сме съображенията си за нищожност, както и за незаконосъобразност на заповедта. Съображенията ни за нищожност са свързани с липса на компетентност на подписалия отказа административен орган. Съображенията ни за незаконосъобразност са свързани с непълнота на предписаната от нормативната уредба процедура.

Не възразявам по направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза от процесуалния представител на административния орган.

Моля да уважите искането ни за събиране на съответните доказателства, касаещи пълната административна преписка.

Моля да ми се даде възможност да запозная жалбоподателя и да поставим в 3-дневен срок въпроси към съдебно-техническата експертиза. Други доказателства няма да сочим.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства по преписката, както и тези представени от жалбоподателя и приложените такива по присъединеното административно дело № 1579/2017 г. на Административен съд – Бургас.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице С.И.след плащане на депозит в размер на 300 лв., платими от ответника в 10-дневен срок считано от днес, която да отговори на поставения от ответника въпрос в днешно съдебно заседание.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника при желание да постави въпроси към тази експертиза в 3-дневен срок от днес, като ако ответникът постави такива въпроси, определения депозит ще бъде разпределен по равно от страните.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2018 г. от 9.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: