РЕШЕНИЕ

 

№    472          13.03.2018 годинаград Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на петнадесети февруари, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                           2.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 244 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Н.М.И., ЕГН **********, със съдебен адрес: *** чрез адв. Д.Г. - БАК,  против решение №657/28.12.2017г. постановено по а.н.д. № 2029/2017 г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) НП-569/23.08.2017г. на вр. и. д. кмет на Община Несебър, с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.3 ал.3  от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър /Наредбата/ на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

В касационната жалба се излагат подробни възражения, че оспорваното съдебно решение е неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесулания закон.  Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

В съдебно заседание, касаторът редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява. По делото е постъпила молба от адв.Д.Г. , като упълномощен  представител на И., с която се заявява, че желае да бъде даден ход на делото. Към молбата са приложени и писмени бележки, които подкрепят жалбата.

Ответната страна -  Община Несебър, редовно призована, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за основателна по следните съображения:

С наказателното постановление, административнонаказателната отговорност на И. е ангажирана за това, че на 11.08.2017г., 00:15 часа, в к.к. Слънчев бряг, хотел „Алба“, като барман в заведение „Оксижен“ използва озвучителна техника без необходимата шумоизолация след 24 часа, като заведението се намира в близост до хотелски комплекси и жилищни сгради. За установеното нарушение е съставен АУАН, който е предявен на санкционираното лице и въз основа на който е издадено процесното НП.

За да постанови съдебното решение, Районен съд – Несебър е приел, че в конкретния случай издадените АУАН и НП са редовни от външна страна, издадени са от компетентни лица в кръга на правомощията им и съдържат необходимите реквизити. По същество намира, че санкционираното лице е „прекият“ извършите по смисъла на чл.3, ал.1 от Наредбата, поради което правилно е бил санкциониран.

Така постановеното съдебно решение касационният състав намира за неправилно.

Същественото в администраивнонаказателното производство е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. В тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

Съгласно чл.3, ал.1 от ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му. Ал.2 на същата разпоредба сочи, че ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Точно такава е и настоящата хипотеза.

Според чл. 3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Несебър, се забранява използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси.

След извършена служебна справка от настоящата съдебна инстанция обаче, се установи, че сочената за нарушена разпоредба на чл.3 от Наредба № 1 е била отменена с решение № 2098/07.12.2017г. постановено по адм. дело № 2334/2017г. по описа на Административен съд – Бургас, което не е било оспорено и е влязло в сила на 29.12.2017г. Предвид това касационният съд приема, че с отмяната на нарушената разпоредба, настъпила след издаването, но преди влизането в сила на обжалваното НП, деянието е отпаднало като административно нарушение. На основание  чл.3, ал.2 от ЗАНН съдът следва да приложи новия по-благоприятен административнонаказателен закон, като приеме, че е отпаднало основанието за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя за описаното в наказателното постановление деяние на това основание.

С оглед изложеното, като е потвърдил оспореното пред него наказателното постановление, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което следва да бъде отменено.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. второ от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІХ - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 657/28.12.2017г. по а.н.д. № 2029/2017 г. по описа на Районен съд – Несебър, с която е потвърдено  наказателно постановление НП-569/23.08.2017г. на вр.и. д. кмет на Община Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление НП-569/23.08.2017г. на вр.и. д. кмет на Община Несебър, с което за нарушение на чл.3, ал.1 във вр. чл.3, ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър на Н.М.И. е наложено административно наказание „глоба” в размер 1 000 /хиляда/ лв.

 

Решението е окончателно.

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                             

                                                                                                         

                                                                                      2.