Р Е Ш Е Н И Е  № 837

 

Град Бургас, 10.05.2017г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на десети април през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

при секретаря С.А., като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 244 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл.8, ал.7 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настанавяне под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет – Бургас (НУРУЖНГННПОЖ).

Образувано е по жалба на С.Ж.С., ЕГН **********, с адрес: ***, против заповед № 58/10.01.2017г., издадена от кмета на община Бургас, с която е определена III (трета) група на жилищна нужда и С.Ж.С. е включена в картотеката на отдел „Общински жилища“ при община Бургас.

Жалбоподателят оспорва заповедта като незаконосъобразна, издадена в противоречие с материални закон – чл.19 от НУРУЖНГННПОЖ. Счита, че комисията не е обсъдила всички представени по преписката доказателства и липсват мотиви, обуславящи извода на административния орган за недостатъчна жилищна площ. Твърди, че в случая нейното четиричленно семейство по-скоро не разполага с никаква жилищна площ, тъй като те съжителстват в апартамент с площ от 65.83 кв.м. заедно с родителите и пълнолетния брат на мъжа ú, който е в тежко здравословно състояние и със специфични нужди, които му дават право на самостоятелна стая за живеене, съгласно чл.19, ал.3 от НУРУЖНГННПОЖ. Счита, че определената им трета група жилищна нужда не е разрешение за жилищния им проблем. Искането от съда е за отмяна на оспорената заповед и връщане на преписката на административния орган с указания за промяна на определената трета група на жилищна нужда в друга, реално съответстваща на потребностите на семейството и в съответствие с нормите на НУРУЖНГННПОЖ. В съдебно заседание, чрез пълномощника си, поддържа жалбата и искането от съда. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът – кметът на община Бургас, представя административната преписка по издаване на оспорената заповед. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна и недоказана и моли за отхвърлянето ú от съда. Счита, че семейството на С. не отговаря на нормативно установените изисквания в НУРУЖНГННПОЖ за определяне на първа или втора група жилищна нужда. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Бургаският административен съд, след преценка на становищата на страните и събраните по делото доказателства приема за установено следното от фактическа страна:

С.Ж.С. е подала заявление с вх. № 073/17.03.2016г. до кмета на община Бургас, заведено с рег. № 078н/17.03.2016г. на ОП „Общински имоти“-Бургас, с което е поискала да бъде установена нейната и на семейството ú жилищна нужда и да бъде включена в картотеката на отдел „Общински жилища“ при ОП „Общински имоти“-Бургас. Във връзка със заявлението е депозирала и декларация по чл.6, ал.3 от НУРУЖНГННПОЖ, входирана в ОП „Общински имоти“-Бургас с рег.№ 078/28.03.2016г., за удостоверяване на обстоятелствата по чл.4, ал.1, т.1-9, т.13 и т.14 от същата наредба, към която е представила съответните документи по чл.7, ал.3 от наредбата, в това число копие на лични карти на пълнолетните лица, с които живее 
в един апартамент, удостоверения за настоящ адрес, удостоверения за раждане на децата, документи за собственост на недвижими имоти. От тях се установява, че С.С. живее заедно със съпруга си С.С., двете им деца – Д. С. и М. С., с пълнолетният брат на съпруга ú К.Г.С. и с родителите им Г.С.Г. и Й.К.Г. в апартамент, който е собственост на последните двама с площ от 65.83 кв.м., находящ се в гр.Бургас, ж.к.“Славейков“, ***.

На 21.06.2016г. е проведено заседание на комисията по чл.8, ал.1 от НУРУЖНГННПОЖ за установяване на жилищните нужди и картотекиране на граждани,  назначена с нарочна заповед на кмета на община Бургас, на което са разгледани депозираните молби-декларации от граждани на гр.Бургас за определяне на жилищната им нужда, сред които и тази, подадена от жалбоподателката С.. След като е извършила преценка за наличието на условията по чл.4, ал.1 от НУРУЖНГННПОЖ, комисията е приела с решение по т.28 от протокол № 8 от проведеното заседание, че по отношение на С. са налице условията на чл.5, ал.1, т.3 от НУРУЖНГННПОЖ – заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите за настаняване по чл.19 от НУРУЖНГННПОЖ, поради което е определила на същата трета група жилищна нужда.

Въз основа на представения протокол, възприемайки изцяло решението на комисията, кметът на община Бургас е издал оспорената пред съда заповед № 58/10.01.2017г., с която на основание чл.8, ал.6, във вр. с чл.5, ал.1, т.3 от НУРУЖНГННПОЖ, е определил трета група на жилищна нужда и е включил в картотеката на отдел „Общински жилища“ при община Бургас С.Ж.С.. Заповедта е връчена лично на С. на 11.01.2017г. и обжалвана пред съда с жалба от 23.01.2017г.

При така установеното от фактическа страна и съобразно приложимите законови разпоредби съдът обосновава следните правни изводи:

Жалбата е подадена срещу акт, подлежащ на съдебен контрол, от лице с надлежна процесуална легитимация, в срока по чл.149, ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган по смисъла на чл.8, ал.6 от НУРУЖНГННПОЖ, в предвидената по закон форма и при спазване на административнопроизводствените правила.

Условията и редът за установяване на жилищни нужди на граждани са регламентирани в НУРУЖНГННПОЖ, приета с решение на Общински съвет- Бургас на основание чл.45а от Закона за общинската собственост. Съгласно чл.4, ал.1 от цитираната наредба, право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински жилища по чл.3, ал.1, т.1 имат нуждаещи се от жилище граждани и техните семейства, когато всички отговарят едновременно на условия, изброени в точки от 1 до 14 на същата алинея. Според чл.4, ал.2 от наредбата, обстоятелствата по ал.1 се установяват с декларация от гражданите, към която се прилагат съответните документи, удостоверяващи всяко едно от тях, с изключение на тези по т.10, т.11 и т.12, за които се извършва служебна проверка от ОП „Общински имоти“. Конкретните документи, които следва да подаде заявителя за всеки член от семейството са изчерпателно изброени в чл.7, ал.3. Съгласно чл.8, ал.1, ал.2 и ал.3 от наредбата, подадените заявления за картотекиране и декларации към тях се разглеждат от комисия в точно определен състав, назначена със заповед на кмета на община Бургас, за установяване на жилищните нужди на гражданите и тяхното картотекиране. Съгласно чл.8, ал.5 от наредбата, решенията на комисията се оформят в протокол в два еднообразни екземпляра, единият от които се представя на кмета на общината в 7-дневен срок от провеждане на заседанието. Въз основа на представения протокол кметът на община Бургас издава заповед, с която определя или отказва да определи група за жилищна нужда – чл.8, ал.6.

В случая, комисия по чл.8, ал.1 от НУРУЖНГННПОЖ, назначена със заповед № 3237/26.11.2015г., е разгледала на свое заседание, проведено при необходимия кворум съгласно чл.8, ал.4, подадената от С. декларация по чл.6, ал.3 от наредбата и документите, приложени към нея в съответствие с изискванията на чл.7, ал.3 от наредбата. Членовете на комисията са взели единодушно решение, че са изпълнени кумулативно изискуемите условия по чл.4 от наредбата и спрямо С.С. са налице условията на чл.5, ал.1, т.3 от наредбата. Решението е обективирано в протокол, въз основа на който е издадена оспорената заповед. В мотивите на заповедта е посочено, че от представените от жалбоподателката документи се установява, че тя живее със семейството си в двустаен апартамент със застроена площ от 65.83 кв.м., находящ се в гр.Бургас, поради което са налице условията на чл.5, ал.1, т.3 от НУРУЖНГННПОЖ – заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите за настаняване по чл.19, за определянето на трета група жилищна нужда. Тъй като в заповедта, а и в документите, които я предхождат като част от административната преписка, се съдържат фактически и правни основания за нейното издаване, съдът намира за неоснователно възражението в жалбата за немотивираност на акта.

Правилно е приложен и материалния закон.

Съгласно чл.5, ал.1 от НУРУЖНГННПОЖ, лицата и семействата, които отговарят на условията по чл.4, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в три групи, като предпоставките за това са установени в точки от 1 до 3 на чл.5, ал.1.

В първа група попадат лицата, незаемащи жилищна площ или ползващи нежилищни помещения като бараки, изби, подпокривни пространства и други непригодни за ползване помещения не по-малко от една година преди подаване на заявлението за картотекиране. Жалбоподателката не попада сред тази група лица, тъй като от данните по преписката е видно, че тя и семейството ú живеят в апартамент, макар заеманата от тях жилищна площ да е крайно недостатъчна като се имат предвид нормите за настаняване по чл.19 от НУРУЖНГННПОЖ.

Безспорно е, че С. и нейното семейство живеят в апартамент, който е собственост на родителите на съпруга ú, поради което, за нея не са налице предпоставките за определяне на втора група жилищна нужда. Съгласно чл.5, ал.1, т.2 от НУРУЖНГННПОЖ, в нея попадат живеещи при условията на свободно договаряне не по-малко от шест месеца преди подаване на заявлението за картотекиране, с наемодател по договора за наем – лице, което не е роднина на заявителя или на член от неговото семейство по права линия без ограничение, а по съребрена линия – до втора степен включително.

В трета група попадат лицата, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите за настаняване по чл.19 от НУРУЖНГННПОЖ.

С чл.19, ал.1 от наредбата са определени следните норми за жилищно настаняване в зависимост от броя на членовете на семейството:

            1. на едночленно семейство - до 25 кв. м жилищна площ;

            2. на двучленно семейство - до 40 кв. м жилищна площ;

            3. на тричленно и четиричленно семейство - до 55 кв. м жилищна площ;

            4. на семейство с 5 и повече членове - до 15 кв. м жилищна площ в повече за следващите членове.

Съгласно § 6 от ДР на НУРУЖНГННПОЖ, „семейство” по смисъла на наредбата са лицето (заявител, наемател), неговият съпруг или съпруга и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак. Така и по смисъла на § 1, ал.1 от ДР на ЗЖСК и § 1, т.3 от ДР на ЗМДТ в „семейство“ се включват съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.

Видно от чл.19, ал.1, т.3 от НУРУЖНГННПОЖ, нормата за четиричленно семейство, каквото е семейството на жалбоподателката, е до 55 кв.м. жилищна площ. Тя, нейният съпруг и малолетните им две деца съжителстват в апартамент с площ от 65.83 кв.м. заедно с родителите на съпруга, които са собственици на жилището и са отделно двучленно семейство, за което е определена норма до 40 кв.м., съгласно чл.19, ал.1, т.2 от НУРУЖНГННПОЖ, както и с пълнолетния брат на съпруга. Следователно, жалбоподателката е лице, заемащо недостатъчна жилищна площ по нормите за настаняване по чл.19 от  НУРУЖНГННПОЖ, т.е. спрямо нея са налице предпоставките по чл.5, ал.1, т.3 от НУРУЖНГННПОЖ за определяне на трета група на жилищна нужда. Достигайки до същите изводи административният орган е издал оспорената заповед в съответствие с приложимите материалноправни норми.

По изложените мотиви съдът намира, че жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана, тъй като не се установиха основания по чл.146 от АПК за нейната отмяна.

С оглед изхода на спора, на основание чл.143, ал.4 от АПК, жалбоподателката следва да бъде осъдена да заплати на ответника своевременно поисканите от процесуалния му представител съдебни разноски за настоящата инстанция в размер на 100 лв. – възнаграждение за юрисконсулт, определено съгласно чл.78, ал.8 от ГПК, във вр.чл.144 от АПК, вр. чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ, вр. чл.24, ал.1 от Наредбата за заплащане на правната помощ.

Воден от горното и и на основание чл.172, ал.2, предложение последно от АПК, Административен съд - гр.Бургас, пети състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.С., ЕГН **********, с адрес: ***, против заповед № 58/10.01.2017г., издадена от кмета на община Бургас, с която е определена III (трета) група на жилищна нужда и С.Ж.С. е включена в картотеката на отдел „Общински жилища“ при община Бургас.

ОСЪЖДА С.Ж.С., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на община Бургас сумата в размер на 100 лв. (сто лева), педставляваща юрисконсулстско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                                                  

 

 

                                  

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: