ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 10.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети април                                     две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 244 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Ж.С., редовно призована, се явява лично. Същата се представлява от адвокат М., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на С.Ж.С. против заповед № 58/10.01.2017 г. на кмета на община Бургас, с която е определена трета група на жилищна нужда и жалбоподателката е включена в картотеката на отдел „Общински жилища“ при община Бургас, с искане за отмяната й като незаконосъобразна, издадена в противоречие с материалноправните разпоредби, и връщане на преписката на административния орган с указания за промяна на определената трета група на жилищна нужда в друга, реално съответстваща на потребностите на четиричленното й семейство, в съответствие с нормите на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, поддържам депозираната жалба от доверителката ми. Оспорвам представеното становище на община Бургас по жалбата, по следните факти и правни съображения:

Атакуваната с жалбата заповед за определяне на категорията за жилищна нужда на доверителката ми не е мотивирана по смисъла на чл.59, ал. 1 от АПК. В тази връзка в атакуваната заповед е упоменато само, че семейството е с недостатъчна жилищна площ, поради което са определили трета група. Комисията по чл. 8 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (наредбата) не е изпълнила задълженията си за оглед на жилището, в което живеят седем човека. Собствениците на жилището са свекъра и свекървата на доверителката ми, които живеят в процесното жилище, там живее и техният болен син с тежка диагноза „шизофрения“, на когото се полага самостоятелна стая. От представените доказателства е видно, че жилището е 65 кв. м., но реалната жилищна площ по наредбата е 33 кв. м. Ако от тези 33 кв. м. са дали 15 кв. м., които се полагат на тежко болния син на собствениците на жилището, то тогава се получава, че седем човека трябва да разполагат с по 3 кв. м. жилищна площ, което не може да се счете, както е цитирано в заповедта, за недостатъчна жилищна площ, то е почти  липса на жилищна площ.

Доказателствени искания нямам. Всичко е представено по делото – документа на ТЕЛК за болния брат на съпруга на моята доверителка, представени са и актове за раждане за малолетните им две дечица, представени са копия от личните карти на всички живущи възрастни в това жилище и е представен документът за собственост, от който е видно, че собственици са бащата и майката на съпруга на моята доверителка.

Други доказателства няма да сочим.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жабата. Моля да я отхвърлите като неоснователна и недоказана.

Комисията е определила трета група жилищна нужда съгласно чл.5, ал.1, т. 3 от наредбата, след като е установила, че същата отговаря на чл. 4, ал. 1 и семейството живее при недостатъчна площ в жилище, собственост на родителите на съпруга на жалбоподателката. Това, че пълнолетният брат на съпруга е лице с 60% трайно намалена работоспособност не може да доведе до извода, че на семейството на жалбоподателката следва да се определи друга група жилищна нужда, различна от определената със заповед № 58/10.01.2017 г. на кмета на община Бургас. Съгласно § 6 от Допълнителните разпоредби на наредбата семейство са заявителката, нейният съпруг и ненавършилите пълнолетие деца. Братът на съпруга на заявителката не е член на семейството.

Семейството не отговаря на изискванията за определяне на втора група жилищна нужда. Тя се определя в случай, че семейството живее при условията на свободно договаряне не по-малко от шест месеца преди подаване на заявление за картотекиране, с наемател по договора за наем лице, което не е роднина на заявителя  или на член от неговото семейство.

Семейството не отговаря на изискванията за определяне на първа група жилищна нужда. Първа група се отнася за лица, обитаващи бараки, изби, подпокривни пространства и други негодни за ползване помещения не по-малко от една година от подаване на заявлението за картотекиране.

Други доказателства няма да представям. Моля да приемете доказателствата, представени като административна преписка по делото и да приключите събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт по опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

 

Поради липса на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите петитума на жалбата на моята доверителка с оглед на това, че Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища е един подзаконов нормативен акт, който противоречи на законовите норми и още повече  на чл. 59, ал. 1 от АПК – заповедта не е мотивирана. Независимо от обстоятелството, че са представили декларация моите доверители, че са 4-членно семейство, комисията е била длъжна да огледа жилището и да установи колко човека живеят в тази жилищна площ.

Моля да уважите петитума на жалбата и да присъдите направените разноски по делото и адвокатския хонорар.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, да постановите решението съобразно доказателствата по делото.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: