ОПРЕДЕЛЕНИЕ

   

Номер  169          02 февруари 2016 година             град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ -ми състав, в закрито заседание на втори февруари,  две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

                                                                       

Секретар Галина Дразова

като разгледа докладваното от съдия  Златина Бъчварова                              

административно дело  номер  244   по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.41, ал.3 във вр. с чл.127ж, ал.1 ДОПК.

Образувано е по жалба на „Търговско дружество Момчеви и Сие“ ООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Родопа“ №1А, представлявано от М.Л.М. против действията на органите по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол №050900279515_7 от 18.01.2016 година и действията за обезпечаване на доказателствата, обективирани в протокол №050900279515_8 от 18.01.2016 година, потвърдени с Решение №12 от 20.01.2016 година на директора на ТД НАП – Бургас.

Жалбоподателят твърди, че предприетите действия са неправилни и незаконосъобразни, тъй като органът по приходите не е доказал по безспорен начин, че събирането на дължимите от дружеството данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено. Моли съда да отмени действията по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и предприетите действия по обезпечаване на доказателствата. Не ангажира доказателства.

Ответната страна-Директорът на ТД НАП – Бургас, не взема становище по жалбата.

Административен съд- Бургас, като взе предвид доводите на страните, след преценка на доказателствата по делото и като съобрази закона, намира следното :

По делото липсват данни за датата, на която дружеството е уведомено за решението на директора на ТД НАП-Бургас, поради което съдът приема, че жалбата е подадена в срока по  чл. 41, ал.3 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице, което е адресат на акта и има правен интерес, съдържа изискуемите по закон реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Видно от представената административна преписка, се установява, че на 18.01.2016 година, органът по приходите е извършил проверка на стоки с висок фискален риск с получател „Търговско дружество Момчеви и Сие“ООД и на основание чл.121а, ал.3 ДОПК е определил обезпечение в размер на 9 124.56 лева. Проверката е обективирана в протокол №050900279515_7 от 18.01.2016 година /л.14-16 от делото/

На същата дата са предприети и действия по обезпечаване на доказателствата, представляващи 10005 кг. пилешки бутчета и карантии, охладени с пазарна цена 3.04 лева за кг., на обща стойност-30 415.20 лева без ДДС. Стоката е иззета и описана в приемо-предавателен протокол №050900279515_9 и е оставена на отговорно пазене в хладилен склад, стопанисван от дружеството /л.18-19 от делото/.

           При проверката е установено, че техническото средство за контрол не е с нарушена цялост. Тези действия са обективирани в протокол №050900279515_ 3 от 17.01.2016 година/л.11-12 от делото/.

            На мястото на разтоварване/получаване на стоката е извършена проверка и за съответствието в документите и установеното при проверката вид и количество на стоката, при която различие не е установено. За тези действия  е съставен протокол №050900280571_ 4 от 20.01.2016 година/л.20-22 от делото/

С банково бордеро от 18.01.2016 година обезпечението в размер на 9 124.56 лева е заплатено /л.19 от делото/.

На 18.01.2016 година, предвид извършеното плащане, е вдигнат наложения запор върху стоката, оставена на отговорно пазене в хладилен склад, стопанисван от дружеството като за тези действия е съставен протокол №050900279515_11/л.19 от делото/.

 На 19.01.2016 година дружеството е подало жалба, вх. №ИТ – 00-632 до ТД НАП – Бургас, в която сочи, че действията на органът по приходите са незаконосъобразни и моли за тяхната отмяна/л.32-35 от делото/.

          По така подадената жалба директорът на ТД НАП – Бургас се е произнесъл с Решение №12 от 20.01.2016 година, с което е отхвърлена жалбата на „Търговско дружество Момчеви и Сие“ООД като неоснователна. Като мотив за отхвърляне на жалбата е посочено, че при проверката, след като са съобразили действията на дружеството при управление на дължимия данък и съобразно резултатите от извършена на 03.12.2015 г. проверка във връзка с реализиран от дружеството ВОД и установени разлики между декрарираните и действително превозвани стоки, органът по приходите е установил, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено.

 

Предмет на оспорване в настоящото производство са предприетите действия от органа по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и действията за обезпечаване на доказателствата, потвърдени с решението на директора на ТД НАП – Бургас.

При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

На първо място, протоколите, в които са обективирани процесните действия и решение №12 от 20.01.2016 година са издадени от компетентни органи и в съответната форма.

 На второ място, при тяхното издаване не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

По отношение на материалната законосъобразност, съдът съобрази следното:

           Съобразно нормата на чл.121а, ал.1 ДОПК при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в случаите на: 1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол; 2. неспазване на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4; 3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката; 4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й. А според ал.2 на цитираната разпоредба  мерките по ал. 1 могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Предпоставките по чл.121а, ал.1 и ал.2 ДОПК следва да са категорично установени, а не да се основават на предположения.

        Анализът на цитираните разпоредби налагат извод, че в конкретния случай не е налице нито една от предпоставките, предвидени в нормата на  чл.121а, ал.1 ДОПК за налагане на предварителни обезпечителни мерки. Освен това в протокола, в който са обективирани предприетите действия за обезпечаване на доказателства, липсват мотиви за извършването им.

         Основен аргумент на органа по приходи за предприетите от негова страна действия е, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено. Тези изводи на органа по приходите са необосновани. В протокола, обективиращ оспорените действия, не е налице анализ, извършен от органа по приходите на каквито и да било доказателства, а такива не са и посочени, нито представени. Изложеното от органа по приходи предполага предварително извършена проверка и анализ на задълженията на дружеството, техният размер и на трайна тенденция във времето към неплащане на установени публични задължения. 

          В конкретния случай, органът по приходите дори и да е извършил такава проверка в информационния масив на ТД НАП, то изобщо липсват резултати от нея. За да е налице посочената от органа по приходите „невъзможно или значително затруднено събиране на данъци“ то следва дружеството не само да има установени публични задължения, но и да е налице тенденция към неплащането им, установена трайно във времето. Такива обстоятелства за дружеството-жалбоподател не се установяват. Липсват установени конкретни факти и по отношение на свързани с дружеството лица и установена вероятност за несъбиране на дължими от тях публични задължения.

По тези съображения, извършените от органът по приходите действия по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск  и действията по обезпечаване на доказателствата са неправилни и незаконосъобразни, поради което следва да бъдат отменени.

         При този изход на спора в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски общо в размер на 850.00/ осемстотин и петдесет/лева, представляващи 50.00/петдесет/ лева заплатена държавна такса и 800.00/ осемстотин/ лева-адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното, Административен съд-Бургас, VІІІ-ми състав

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ действията на органите по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол №050900279515_7 от 18.01.2016 година и действията за обезпечаване на доказателствата, обективирани в протокол №050900279515_8 от 18.01.2016 година, потвърдени с Решение №12 от 20.01.2016 година на директора на ТД НАП – Бургас, извършени по отношение на „Търговско дружество Момчеви и Сие“ ООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Родопа“ №1А, представлявано от М.Л.М..

 ОСЪЖДА ТД НАП-Бургас да заплати на „Търговско дружество Момчеви и Сие“ ООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Родопа“ №1А, представлявано от М.Л.М. разноски в размер 850.00/осемстотин и петдесет/ лева.

Определението е окончателно.

 

                                                         СЪДИЯ: