ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 244 по описа за 2015 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКИТЕ С.Г.В. и М.Г.Ч., редовно призовани, не се явяват. За тях адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ М.С.Г., Ж.Х.Г., Р.Ж.Г. и С.Ж.Г., редовно призовани, не се явяват. За тях адвокат С.И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Р.С.Т.,  Ц.П.,*** Г.Г., А.П.Т. и В.И.Д. редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, с въпроси формулирани в двете ни молби приложени по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам нашите въпроси към вещото лице. Изразили сме становище по въпросите на жалбоподателя, което е приложено по делото и го поддържаме. Считаме, че са неотносими въпросите на жалбоподателите, като правя уточнение, във връзка с твърдението, че с последващ РУП се променяла височината и етажността на сградата, че нито едното, нито другото е вярно и не следва да се насочва делото извън предмета. Одобрен е РУП, като това не е подробен устройствен план и при одобряването му са спазени са всички показатели, поради което част от формулираните от жалбоподателите въпроси са  неотносими към предмета на спора.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам моята молба, с моето искане за въпроси, както и становището за неотносимост на част от въпросите поставени от жалбоподателите към предмета на РУП, който е предмет на настоящото обжалване. Ние спорим кое е относимо и кое неотносимо и бих предложила да формулираме по този начин въпросите и дали квотите са относими към РУП или не и така нататък, като правя предложение да  поставим общ въпрос към вещото лице, а именно конкретно вещото лице след като се запознае с цялата налична проекта документация в община Бургас, касаеща процесния РУП, касаеща ПУП и съобразявайки с предметния обхват на РУП, така както е посочено в разпоредбите на чл.113 от ЗУТ, да отговори на въпроса:

Процесният РУП съобразен ли е с действащите правила и норми  съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна база?

Вещото лице нека да прецени каква проверка следва да извърши на РУП-а и в каква част следва да съответства на ПУП-а и всичко което е от същество значение за РУП-а и даде отговор.

 

АДВОКАТ В.: Възразявам относно искането за общ въпрос, тъй като крайния извод, който се иска да се прави е правен и е ангажимент на съда. Ние искаме да изясним фактите по относимостта на  РУП, а какви са изводите и дали отговарят на нормативната база, ще каже съда на база отговорите на вещото лице.

Да се допуснат въпросите така както са формулирани.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че ако се подходи по начина по който иска адвокат И., то с този въпрос може да се избегне разводняване на делото и гледане на неща, които са извън предмета му, а по този начин вещото лице ще прецени дали акта е законосъобразно издаден, дали не нарушава определени норми и ще се съсредоточи

единствено върху това дали има нарушени на законови постановки или не и ще се придържаме изцяло към предмета на делото и за двете страни ще бъде добре да се отговори на такъв въпрос.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от страните, като тяхната относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в общ размер на  600лева, от които 400 лева вносими от жалбоподателите и по 100лева вносими от заинтересованата страна М.Г. и ответника, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответните платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ  за вещо лице по допуснатата експертиза В.А.-Д., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Не възразяваме вещото лице да бъде В.А.-Д., въпреки, че е изготвила заключението по съдено-техническата експертиза по присъединеното дело. Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ И.: Моля да укажете на вещото лице, ако е необходим оглед, то той да бъде извършен само от собственика на съответния имот.

 

Съдът с оглед искането на адвокат И.,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на вещото лице, че при изготвяне на своето заключение в случай на необходимост за извършване на оглед на място, същия следва да бъде извършен в присъствие на собственика на съответния имот.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля съдът да укаже на вещото лице, в случай че за същото са налице основания за отвод да бъдат своевременно заявени, с оглед възможността за назначаване на друго вещо лице и изготвяне на заключение преди следващото съдебно заседание,  за да не бъде отлагано делото.

 

Съдът УКАЗВА на вещото лице, че в случай че са налице основания за отвод, същите следва да бъдат заявени своевременно, с оглед възможността за определяне на друго вещо лице и изготвяне на заключение преди следващото съдебно заседание .

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за13.10. .2015 г.  от 12.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: