ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 28.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми  април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 244 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКИТЕ С.Г.В., редовно призована, се явява лично, а М.Г.Ч., редовно призована, не се явява. За тях адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Г., редовно призована, се явява лично и с адвокат С.И. с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Ж.Х.Г., Р.Ж.Г., С.Ж.Г., редовно призовани, не се явяват. За тях адвокат С.И., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Р.С.Т., В.И.Д., Ц.П.,*** Г.Г., А.П.Т., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.Г.В. и М.Г.Ч. против Заповед №3232/02.12.2014г. на директора на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, с която е одобрен ПУП-РУП за УПИ ІІІ-1967 в кв.62 по плана на ЦГЧ на гр.Бургас, с идентификатор 07079.609.224 по Кадастралната карта.

По делото е изискано адм.д.№2237/2012година по описа на Административен съд Бургас.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата. Да се приемат приложените по делото доказателства. До момента не съм запознат със становището на ответника, но моля да се назначи съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да даде заключение дали твърдените в жалбата нарушения за отстоянието на наличните сгради и сградата, която се предвижда да се надстроява са налице. Моля за възможност с писмена молба да формулирам конкретни въпроси към вещото лице. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представям и моля да приемете заповед № 2997/04.11.2014г. на кмета на община Бургас за оправомощаване на лицето издало  оспорения акт.

По отношение на искането на адвоката на жалбоподателите, моля да ми предоставите възможност след като входират въпросите в съда, да се запознаем с тях, да изразим становище и евентуално да зададем и ние въпроси. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема г-жо съдия, от името на моите доверители, оспорвам  жалбата, като считам изложените в нея доводи за неотносими към предмета на проекта, а именно проект за работен устройствен план. Твърдението, че не са налице основанията на чл.134, ал.2 от ЗУТ, също е неотносимо, тъй като касае изменение на ПУП, а ние не сме в тази хипотеза. Твърдя също така, че е неоснователно основното твърдение в жалбата, че с настоящия план се изменят градоустройствените  показатели приети с ПУП. На доверителите ми вече толкова години им се пречи да извършат не едно ново по своето същество  строителство, а СМР свързано с частичното затваряне на една открита тераса и приобщаването и към застроената площ на сградата.

 

ЮРИСКОНУСЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана, като ще взема по подробно отношение по съществото на спора. Да се приемат приложените по делото доказателства.

 

АДВОКАТ И.: Моля адвокат В. да прецизира въпросите, с оглед предметния обхват на работния устройствен план, а не да изследваме въпроси неотносими към спора, като котите на първи и втори етаж, Кинт и т.н.. Следва въпросите да са свързани единствено и само с обема и обхвата на работния проект.

Моля за възможност след представяне на въпросите по исканата съдебно-техническа експертиза да се запозная с тях и да поставя допълнителни въпроси към вещото лице. На този етап нямам други доказателствени искания. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА адм.д.№ 2237/2012г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ДАВА възможност на жалбоподателите в 3-дневен срок от днешното съдебно заседание да формулира въпроси към исканата съдебно-техническа експертиза. Въпросите следва  да бъдат представени с копие за насрещните страни.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.06.2015 г.  от 11.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: