ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………….                  Дата 15 май 2009 год.                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 16 април 2009 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 244 по описа за 2009 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по повод частна жалба на Н.Г. *** против протоколно определение от 10.02.2009 год., постановено по НАХ дело № 278/09 год. по описа на Бургаския районен съд, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбоподателят е подал жалбата против оспореното наказателно постановление извън предвидения от закона срок.

Частният жалбоподател прави искане делото да бъде върнато за ново разглеждане. В съдебно заседание поддържа подадената жалба, прави изявление, че няма документ, с който да удостовери, че жалбата му е подадена в срок, не представя нови доказателства.

Ответникът по частната жалба не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна. 

По делото пред Районния съд е представено известието за доставяне, придружаващо писмото, с което е било връчено наказателното постановление на лицето, видно от което, същото е получено лично от жалбоподателя Г., на дата 14.01.2009 год.

Съдът е приел, че жалбата е подадена чрез община Бургас на дата 23.01.2009 год. видно от положения входящ номер, поради което е направил извод, че жалбата е подадена извън законоустановения 7-дневен срок, който е изтекъл на 21.01.2009 год., присъствен ден и на това основание е прекратил производството по делото, като процесуално недопустимо.

Изводите на Районният съд са правилни и изцяло съобразени както с приложените по делото доказателства, така и с обясненията на лицето, видно от които наказателното постановление е получено лично от него на посочената дата, а жалбата е входирана на ръка в община Бургас, поради което отпада възможността да е депозирана по друг начин преди изтичането на преклузивния срок.

Спазването на срока за обжалване е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно и като е констатирал просрочието на жалбата, правилно съдът е прекратил съдебното производство. Пред настоящата инстанция частният жалбоподател не представя други доказателства, които да мотивират различен от горния извод, поради което прекратителното определение на Бургаския районен съд, следва да бъде оставено в сила. 

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, във вр. с чл.236 от АПК, Административен съд Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ в сила протоколно определение от съдебно заседание на 10.02.2009 год., постановено по НАХ дело № 278/09 год. по описа на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по делото.

 

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..        ЧЛЕНОВЕ:1………………….

 

                                                                                        2………………….