Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

Номер 4058            от  23.08.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, двадесет и трети август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2449 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 250 и сл. от АПК.

Образувано е по искане от С.Г.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, ателие 2 за постановяване на разпореждане с което да бъде задължен Кмета на Община Бургас незабавно и безусловно да прекрати всякакви действия във връзка с Определение № 1659 от 16.07.2018 год. по административно дело № 1609/2018 год. по описа на Административен съд Бургас, които действия не се основават на закона и са във вреда на Г., в т.ч. и да оттегли подадената частна жалба срещу цитираното определение. Заявено е и искане за разпореждане на Кмета на Община Бургас да продължи административното производство и да се произнесе с акт по същество по подадено Заявление с вх. № ЕД-3584/06.06.2018 год.

По повод така постъпилото искане и на основание чл. 252, ал. 2 от АПК, съда изиска от административния орган – Кмет на Община Бургас незабавно предоставяне на пълната административна преписка по искането. В изпълнение на така даденото указание, с писмо вх. № 9545/23.08.2018 год., административния орган е представил заверен екземпляр от преписката.

След анализ на заявеното искане, на приложените към него доказателства, като и доказателствата, приложени по изпратената административна преписка и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира искането за неоснователно по следните съображения:

С Определение № 1659/16.07.2018 год., постановено по адм. дело № 1609/2018 год. състав на Административен съд Бургас е отменил Решение № ЕД-3584-(4)/ 15.06.2018 год. на Кмета на Община Бургас, с което е спряно административното производство, образувано по Заявление с вх. № ЕД-3584/ 06.06.2018 год. подадено от С.Г.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, ателие 2 и е разпоредил връщане на преписката на Кмета на Община Бургас за продължаване на административното производство и произнасяне с акт по същество по Заявление с вх. № ЕД-3584/06.06.2018 год. подадено от С.Г.Г.. Така постановения съдебен акт е бил оспорен от Кмета на Община Бургас с частта жалба, подадена на 30.07.2018 год.

С настоящото заявление С.Г. оспорва действията на Кмета на Община Бургас, изразяващи се в подаване на частна жалба против цитирания по-горе съдебен акт, като е заявено, че оспорването е с правно основание чл. 250 от АПК. Съгласно посочената норма, всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. В настоящия случай, частната жалба е подадена на основание чл. 200, ал. 2 от АПК и доколко същата е процесуално допустима (в каквато насока за развитите в заявлението възражения) е извън правомощията на настоящия съдебен състав. По същество, действията, чието прекратяване се иска са мотивирани със законова разпоредба, а доколко същите са процесуално допустими е преценка, която е извън правомощията на настоящия съдебен състав. По същите причини и извън правомощията на съда е да разпореди на Кмета на Община Бургас да оттегли подадената частна жалба.

По изложените съображения, съда намира искането за постановяване на разпореждане по реда и при условията на чл. 250 от АПК за неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 253, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас, втори състав,

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  И:

 

ОТХВЪРЛЯ  искане от С.Г.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, ателие 2 за постановяване на разпореждане с което да бъде задължен Кмета на Община Бургас незабавно и безусловно да прекрати всякакви действия във връзка с Определение № 1659 от 16.07.2018 год. по административно дело № 1609/2018 год. по описа на Административен съд Бургас, които действия не се основават на закона и са във вреда на Г., в т.ч. и да оттегли подадената частна жалба срещу цитираното определение.

 

На основание чл. 254, ал. 1 от АПК, разпореждането подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: