ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 02.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На втори ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2449 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:40  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Метромедия груп“ ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя Д., както и от  адв. Д.С. с пълномощно на лист 60 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Председател на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВ.С. и УПРАВИТЕЛЯТ М. Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „Метромедия груп“ ЕООД против отказ изх. № 53-00-4724/26.06.2017г., издаден от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, за преиздаване по реда на чл.17б от Наредбата за специално ползване на пътищата на Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение № 2727/04.11.2008г. за рекламно съоръжение в обхвата на път I-9 „***, издаден от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.


         ДОКЛАДВА постъпили в изпълнение на разпореждане на съда № 6267/25.08.2017 г. доказателства вх. № 9337/01.09.2017 г., предоставени от жалбоподателя: жалбата на жалбоподателя, входирана чрез Областно Пътно управление – гр. Бургас, цветно копие /лице и гръб/ на плика с пощенски клейма и печати от дата 21.07.2017 г., представено за послужване по делото писмо изх.№ 53-00-573/25.05.2017 г. на Областно Пътно управление – гр.Бургас с плика дата 25.05.2017 г., представено за послужване по делото заявление на „Метромедия груп“ ЕООД – гр. Бургас с вх.№ 53-00-858/19.07.2017 г. на Областно Пътно управление – гр. Бургас (листи 36-50 по делото).

 

ДОКЛАДВА постъпило от ответника във връзка с изпълнение на разпореждане на съда от 25.08.2017 г. за попълване на административната преписка писмо с вх. № 9823/18.09.2017г. с приложени към него доказателства по делото: отказ с изх.№ 53-00-4724/26.06.2017 г. от агенция „Пътна инфраструктура“ и  обратна разписка към същото писмо  (листи 54, 55 и 56 по делото).

 

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 10495/04.10.2017г. заявление от жалбоподателя за уточнение на ответник и искане за доказателства по същество на спора: Искане за първоначален оглед избор мястото за монтаж РИЕ, изпълнено на бланка по образец АПИ – документ на АПИ – гр. София; Разрешително за монтаж и изграждане на РИЕ ведно с протоколите за оглед мястото -  документи на АПИ – гр. София; Протокола комисията ОПУ-АПИ – София за прието изградено съоръжение (съобразно разрешителното изграждане) – документ на АПИ – гр. София; Последващия протокол за въвеждане РИЕ-то в експлоатация чрез издаване на безсрочното разрешително за експлоатация – документ на АПИ – гр. София; Разрешително за експлоатация № 2727/04.11.2008 г., издадено от изпълнителния директор на УС на АПИ – гр. София (бивш Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ и Агенция „Пътища“) - налично в копие - документ на АПИ – гр. София.

 

АДВ.С.: Поддържаме жалбата и мотивираните в нея искания за отмяна на обжалвания отказ като порочен в степен на нищожност евентуално незаконосъобразен. Моля да приемете представените от ответника документи като доказателства по делото. Разчитаме, че не е представена цялата административна преписка по повод нашето заявление, поради което е издаден отказа. По повод попълване на делото с необходимите относими доказателства, моля да допуснете събирането на допълнителни доказателства, които моля да задължите ответника да представи, тъй като се съхраняват при него.

УПРАВИТЕЛЯТ М. Д.: Това, което искаме, е точно да се изясни имат ли правно основание на отказ, тъй като нито в закона съответства, нито  в наредбата е заложен отказ от името на Управителния съвет. Поискали сме и първоначалната преписка, която е от 2008 г.,  тъй като още тогава имаше комисия, изрично изпратена от София, точно във връзка с това, че съоръжението е на по-малко разстояние от предвидените 500 от кръстовището. Към онзи момент кръстовището беше нерегулирано, а от 6 години е регулирано със светофарна уредба. Тези доказателства искаме за яснота от съда при вземането на окончателно решение в аргумент. Решенията се вземат от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, респ. Управителният съвет  упълномощава председателя или изпълнителния директор, както е било  през 2008 г. да издаде първо разрешение за изграждане на рекламното съоръжение на определеното място, след което се издава разрешително за експлоатация - това, което е с № 2727 от 04.11.2008 г. Областно пътно управление няма правомощие нито по закона за пътищата, нито по наредбата, да извършва каквито и да е нови преценки, измервания, замервания, даже да си позволява с констативни актове становища, не може да се поднови разрешителното. Трябваше този параграф да се преиздаде. В тази връзка искаме първите документи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Предвид сложността на делото моля да ми дадете срок, в който да се запозная с молбата, и ще Ви предоставя становище.

УПРАВИТЕЛЯТ М. Д.:  Във връзка с представеното днес пълномощно изх. № 110/25.5.2007 г.искам да кажа: първо- да се запише- това според мен е документ с невярно съдържание, тъй като е антидатиран. Няма как на 25.05.2007 г. да се издаде. Видно от закона пълномощното е нищожно и лицето не може да представлява А., тъй като датата е 25.05.2007 г., а към тази дата има пълномощно в полза на П.. Това пълномощно няма никаква връзка с делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Ще предоставя становище.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх. № 9085/25.08.2017 год. и писмо вх. № 9823/18.09.2017г. писмените документи от процесуалния представител на ответната страна, приема представените с писмо вх. № 9337/01.09.2017г. доказателства от жалбоподателя, като доказателства по делото.

 

ДАВА възможност в 10-дневен срок юрисконсулт М. да вземе становище по направените от жалбоподателя искания.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 11.01.2018 година от 14:10 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: