ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На единадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2449 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:10  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Метромедия груп“ ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя Д., както и от  адв. Д.С. с пълномощно на лист 60 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Председател на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М.с пълномощно, находящо се на лист 62 по делото.

 

По хода на делото:

АДВ.С. и УПРАВИТЕЛЯТ М. Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 12051/13.11.2017г. становище от ответника, с което не възразяват доказателствените искания, направени от жалбоподателя и процесуалния му представител да бъдат допуснати.

С разпореждане № 8307/20.11.2017 г. съдът е ЗАДЪЛЖИЛ ответника да представи по делото служебно-заверено копие или заверен препис от исканите документи. Препис от разпореждането е представено на жалбоподателя, за сведение.

 Съдът ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 13483/13.12.2017г. служебно заверени копия и преписи от административната преписка, предоставена от ответника.

АДВ.С.: Запознати сме с представените със съответното писмо документи. Не възразяваме да бъдат приети. Ще вземем становище по същество относно тяхната относимост към спора, доколкото са представени с нарочно писмо, а не в съдебно заседание. Ние трябва да изразим становище в днешното съдебно заседание и за удобство на съда сме представили нарочна молба с препис за ответния административен орган, с която общо казано оспорваме като антидатирани протокол № 290/26.06.2017 г. Във връзка с това оспорваме в наша доказателствена тежест. Имаме доказателствено искане за събиране на доказателства. Считаме, че така представените документи не са в необходимата пълнота. Не е представена цялата административна преписка, в частност доколкото изискването в закона е разрешението, в конкретния случай за преиздаване на разрешение да е от правомощието на Управителния съвет на агенцията. По делото не са представени съответното решение, с което да е налице съгласуване или даване на съгласие на изпълнителния директор на агенцията да издаде писмо с волеизявление за процесния отказ и в тази връзка искаме да се представи съответното решение, ако е налице такова или изрично да бъде заявено, с оглед  отделяне спорното от безспорното по делото, че такова решение от проведено общо събрание на УС на агенцията няма. За пълнота и прегледност съм представил молба. В молбата има и други искания, няма да ги преповтарям.

УПРАВИТЕЛЯТ М. Д.: Да се приеме така постъпилата преписка. Същата не е пълна. Затова оспорвам протокол № 290/26.06.2017 г. Искаме да ни бъде представен не само бланкетния протокол, а и целия доклад, записан в т.1 под № 93-01-3979/23.05.2017 г./лист 120 по делото/. На лист 121 по делото са посочени още 4 неща -  искаме т.1.1, т.1.2 и т.1.3. Тъй като процедурата по 17Б и конкретно в пар.4 от заключителните разпоредби е с императивен текст, което де факто за нас съществува съмнение, че УС е взел компетентно решение да упълномощи директорите на Областно пътно управление да прилагат чл.17Б, респ. пар.4 от допълнителните и предходни разпоредби, тъй като директорите на областните пътни дирекции нямат по закон компетенции и по наредбата - Законът за пътищата и наредбата за пътищата, за първокласни пътища, т.е. налице е упълномощаване на лица без длъжностна компетенция за първокласни пътища. От тук идва и оспорването на констативния протокол. Какво е предложил инж. Денчев ще разберем от т.1.

Отделно от това искам да кажа, че заповедта, с която Димитър Порязов е назначил тази комисия, която е съставила констативния протокол № 290 и респ. на коя правна база е издадена тази заповед. В допълнение имам искане да се представят длъжностни характеристики на тримата служители като доказателство, че нямат компетенция за длъжност да правят огледи за първокласен път да издават разрешителни за рекламни съоръжения.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приеме административната преписка. Моля да се съобрази че част от доказателствата ще се изискват от агенцията в София, поради което ще ми трябва по-дълъг срок. Моля да ми бъде даден срок за вземане на становище.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилата с вх. №13483/13.12.2017г. административна преписка /л. 74-л. 124 от делото/.

ДАВА възможност в 10-дневен срок юрисконсулт М. да вземе становище по направените от жалбоподателя искания.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 15.03.2018 година от 15:00 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: