О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2030            от  23.08.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и трети август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2448 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 188 от ЗДДС, във вр. с чл. 166, ал. 3 от АПК.

Образувано е по жалба от Община Созопол с ЕИК ***с адрес за кореспонденция гр. Созопол, ул. „Хан Крум“ № 2, представлявана от Кмета П.В.Р.против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-663-0264070/17.08.2018 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП, упълномощен със Заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018 год. на ИД на НАП, връчена на 21.08.2018 год. Със заповедта, чието предварително изпълнение се оспорва е разпоредена принудителна административна мярка (ПАМ) – запечатване на търговски обект – паркинг „Стадион юг“, находящ се в гр. Созопол, ул. „Републиканска“, стопанисван от Община Созопол с ЕИК ***и забрана за достъп до него за срок от 15 (петнадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. В сезиращата съда жалба е заявено, че самата заповед ще е предмет на нарочно обжалване в законния срок, тъй като по мнение на жалбоподателя същата е неправилна, недоказана и незаконосъобразна. По отношение на искането за отмяна на разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта, в жалбата е заявено, че липсва основанието на чл. 60, ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 188 от ДОПК. В подкрепа на това твърдение са оспорени мотивите, обективирани в заповедта, съгласно които, извършеното нарушение е довело или ще доведе до укриване на приходи, респ. до отклоняване от данъчното облагане. От друга страна, в жалбата е развита тезата, че затварянето на обекта за 15 дни в активния туристически сезон ще доведе до изключително негативни последици за гостите на гр. Созопол, още повече, че на същия са предвидени и места за репатриране на автомобили, които неправилно са паркирани в рамките на града. Оспорен е и извода на административния орган, че това може да доведе до „системни нарушения“. В заключение е заявено и обстоятелството, че с разпореждането за предварително изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ жалбоподателя е лишен от възможността да се възползва от разпоредбата на чл. 187, ал. 4 от ЗДДС.

При разглеждане на жалбата с формулирано искане за спиране на предварителното изпълнение и като съобрази разпоредбите на закона, съдът намира същата за основателна, по следните съображения: 

Със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-663-0264070/17.08.2018 год., Началника на отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП е разпоредил спрямо Община Созопол налагане на ПАМ – запечатване на търговски обект – паркинг „Стадион юг“, находящ се в гр. Созопол, ул. „Републиканска“, стопанисван от Община Созопол с ЕИК ***и забрана за достъп до него за срок от 15 (петнадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. Като фактическо основание за постановяване на заповедта е посочено следното: на 14.08.2018 год. в 17.25 часа е извършена оперативна проверка на търговски обект по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС – паркинг „Стадион юг“, находящ се в гр. Созопол, ул. „Републиканска“. В хода на проверката е извършена контролна покупка в 17,25 часа на 14.08.2018 год. на услуга паркинг за 1 час на обща стойност 2,00 лева, заплатена в брой на лицето Петър Илиев Асенов – паркинг-служител в обекта от Ивелина Бисерова Димитрова – инспектор по приходите, преди легитимация, за която покупка не е издаден фискален касов бон от наличното в обекта фискално устройство в работен режим, модел DEISY XPERT 01-KL с ИН на ФУ 384495 и ИН на ФП 36517283. След легитимацията на органа по приходите е извършено засичане на касовата наличност към момента на проверката. Дневен финансов отчет с № 002834/14.08.2018 год. е предоставен и собственоръчно попълнен от Петър Илиев Асенов. Съгласно описа на паричните средства в касата, към момента на започване на проверката, общата сума в брой в касата е в размер на 48 лева. Посочено е, че обекта е с работно време от понеделник до неделя: 00:00ч. – 24:00 ч. На обекта е заето едно лице на трудово правоотношение. За установените факти и обстоятелства е съставен протокол за извършена проверка (ПИП) сер. АА № 0264070/14.08.2018 год. Във връзка с така установеното, административния орган е приел, че Община Созопол не е спазила реда и начина за издаване на съответен документи за продажба, издаден по установения ред за продажба, което покрива състава на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС.

Като правно основание за постановяване на оспорената заповед, административния орган е посочил нарушаване на разпоредбите на чл. 25, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, което се явява основание по смисъла на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС. В оспорената заповед са развити и мотиви относно продължителността на срока на наложената ПАМ, във връзка с които и на основание чл. 188 е включено и разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ. Изрично е разпоредено предварително изпълнение на наложената ПАМ на основание чл. 188 от ЗДДС, във вр. с чл. 60, ал. 1 от АПК, като в подкрепа на това, административния орган е развил мотиви. В заключителната част на заповедта е указано, че разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва в 3 дневен срок от връчването й, чрез органа, наложил мярката пред Административен съд гр. Бургас, на основание чл. 60, ал. 4 от АПК. 

Съгласно чл. 188 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл. 186, ал. 1 подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК. В нормата на чл. 60, ал. 1 от АПК е оказана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. С оглед цитираната правна регламентация, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

Видно от оспорената заповед, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне на няколко основания, първо – за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, второ – с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето -  поради съществуваща опасност, от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. В подкрепа на така посочените мотиви, административния орган е приел, че от събраните данни еднозначно се налага извода, че с извършването на нарушението, преценено от законодателя като значимо по своята тежест и изрично посочено като изискващо налагането на ПАМ, се е стигнало до отклонение от данъчното облагане чрез конкретното неиздаване на ФКБ за извършените продажби, препятстващо възможността за проследяване на оборота. Посочено е също, че необходимостта от предварителното изпълнение е предопределена с оглед начина и вида на организиране на отчетността, които са довели до извършеното деяние и индиректно от степента на неговата обществена опасност. Въпреки, че е запознат с изискванията на този вид дейност, търговеца е извършил административно нарушение, с което засяга основния ред в търговския оборот и следва да бъдат предприети мерки за защита на фиска, като се предотврати веднага възможността неотразяването на продажби чрез неиздаване на ФКБ да се превърне в системно нарушение, а също така да се коригира неговото поведение към спазване отчетността и начисляването на дължимите данъци върху реализираните обороти. Според административния орган, по-ранното налагане на ПАМ от една страна ще предотврати възможността да се допусне отново административно нарушение от същия търговец, при това такова, което води до задълбочаване на нарушенията на фискалната дисциплина, а от друга страна препятства опасността незаконосъобразното поведение да се превърне в практика на конкретния субект, като представлява и превенция на непосредствено настъпващите от нарушението вреди за фиска. В заключение е посочено, че налагането на финансова дисциплина чрез спазване отчетността при реално реализирани продажби без отклонение в данъчното облагане безспорно представлява защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с осигуряването на регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на цялата държавна бюджетна система.

Във връзка с така развитите от административния орган основания, мотивирали допускане на предварителното изпълнение, съда намира, че посоченото първо основание – за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, не е предвидено от законодателя, съгласно изчерпателно изброените такива в нормата на  чл. 60, ал. 1 от АПК. Така формираното от данъчната администрация основание е регламентирано в нормата на чл. 22 от ЗАНН, който текст обаче указва възможността за налагане на принудителни административни мерки, а не за допускане на разпореждане за предварително им изпълнение, поради което същото не обосновава извода за необходимостта от такова изпълнение.

Анализът на вписаните в оспорената заповед други основания, по своята същност съставляват възпроизвеждане на текста на чл. 60, ал. 1 от АПК, в който са предвидени основанията за допускане на предварително изпълнение на един административен акт, но тяхното наличие не се обосновава с посочване на конкретни факти и обстоятелства, които да мотивират необходимостта от предварително изпълнение на издадената заповед. В този смисъл, съда намира, че в оспорения акт липсват фактически основания, както и каквито и да било конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение. По същество, от текста на заповедна не става ясно изобщо по какви съображения е допуснато предварителното изпълнение, след като административният орган се е задоволил единствено с преписване на текста на чл. 60, ал. 1 от АПК. Бланкетното изписване на законовия текст по своята същност не съставлява мотиви, които да обосноват необходимостта от допускането на предварително изпълнение, тъй като липсва обвързване на изброените основания с конкретното лице, конкретния обект, конкретната фактическа обстановка и конкретните обществени отношения. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, следва да се направи във всеки един случай и да бъде изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. Липсата на мотиви от друга страна препятства и съда да извърши преценка относно правилното подвеждане на фактите под хипотезата на приложимата правна норма, послужила като основание на административния орган да допусне предварително изпълнение на заповедта, а от друга страна не може да се установи по същество дали са налице по отношение на жалбоподателя предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК.

В частта от заповедта, касаеща разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение формално са вписани мотиви, които обаче биха били относими към всеки стопански субект и всяко едно нарушение на данъчното законодателство. В така развитите „мотиви“ липсва каквато и да е конкретика, относима към търговския субект – в настоящия случай Община Созопол. Липсва посочване на информация, данни или доказателства за извършени от същия търговски субект нарушения от категорията на констатираното такова, липсва яснота относно налични и непогасени публични задължения и други. Многократно административния орган е посочил, че с констатираното нарушение се осъществява отклонение от данъчното облагане и ощетяването на фиска, но в развитите мотиви липсва конкретика и яснота в какъв точно размер се явява това ощетяване и доколко същото се явява съществено такова, обосноваващо необходимостта от предварителнотото изпълнение на акта. Без опора в доказателствата е и извода на административния орган, съгласно който, предварителното изпълнение на ПАМ се обосновава от вида и организацията на отчетността, както и от необходимостта да се предотврати веднага възможността неотразяването на продажби чрез неиздаване на ФКБ да се превърне в системно нарушение, а също така и да се коригира неговото поведение. Напротив, приложените по делото доказателства изцяло оборват извода за „системно нарушение“ и необходимостта от „коригиране на поведението“. Видно от приложения ПИП сер. АА № 0264070/14.08.2019 год., при извършената проверка е разчетена касова наличност от ФУ в размер на 48,00 лева, каквато е и фактическата наличност – 48,00 лева, т.е. липсва разлика. Този относим към производството факт изцяло е убегнал от вниманието на административния орган и изцяло липсва както в обстоятелствената част на заповедта, така и в мотивите обосновали допускане на предварителното изпълнение. По същество липсата на разлика между касовата и фактическата наличност обосновава извод, че неиздаването на ФКБ на осъществената контролна покупка е по-скоро инцидентно, а не системно нарушение, както е приел административния орган.

В конкретния случай, съда намира са относимо и обстоятелството относно характера на търговския обект. Касая се за паркинг общинска собственост и с оглед обществения му характер, както и факта, че на същия се репатрират неправилно паркирани в града МПС-та (т.е. има характера на наказателен паркинг), би следвало в заповедта за налагане на ПАМ да се изложат мотиви и конкретни обстоятелства обосноваващи необходимостта от допускане на предварително запечатване на този обект.

Анализът на материалите, съдържащи се в изпратената преписка показва, че в същата липсва акт за установяване на административно нарушение (АУАН). В този смисъл и поради липсата на надлежно съставен АУАН следва извода, че по отношение деянието, осъществено от Община Созопол не е започнало административнонаказателно производство, т.е. към момента липсва установено по надлежния ред административно нарушение. С оглед на това, издаването на заповед за налагане на ПАМ и допускане на предварителното й изпълнение, чрез запечатване на търговския обект преди издаване на наказателно постановление от една страна съставлява съществено процесуално нарушение и от друга лишава жалбоподателя от възможността да се възползва от привилегията, регламентирана в чл. 187, ал. 4 от ЗДДС. Съгласно тази норма, принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Отпечатването се извършва при задължение за съдействие от страна на лицето. При повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането на един месец от запечатването му. Анализът на цитирания текст обосновава извод, на първо място, че налагането на ПАМ задължително е обвързано с наличието на административнонаказателно производство, в хода на което има наложено административно наказание. Именно поради това и ПАМ се налага по отношение на административнонаказано лице, по молба на което и при наличието на останалите основания (заплащане на глобата или имуществената санкция), би могло да се прекрати ПАМ. Наличието на този привилегирован текст обосновава извода, че целта за налагане на ПАМ по ЗДДС, е обезпечаване на вземанията към бюджета в случай, че наказателното постановление не бъде обжалвано или бъде потвърдено от съда. С допускане на предварително изпълнение на тази ПАМ, преди издаване на НП за констатираното нарушение лицето, спрямо което е приложена се лишава от тази процесуална възможност за защита, а от друга страна води до невъзможност да се постигнат целените от законодателя правни последици с налагането на ПАМ, а именно своевременно заплащане на наложната глоба или имуществена санкция.

Предвид така развитите мотиви, съда намира искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-663-0264070/17.08.2018 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП за основателно и като такова следва да бъде уважено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 60, ал. 5 и ал. 6 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-663-0264070/17.08.2018 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                          

 

 

СЪДИЯ: