ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 16.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети ноември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2448 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДУРАК 2017“ ЕООД, нередовно призован, не се явява и не се представлява. Изпратил е молба вх. № 12239/15.11.2017 год., с която уведомява съда, че желае да оттегли подадената жалба, поради което моли производството по делото да бъде прекратено.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП - Бургас, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт Д. c пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

Съдът предоставя възможност на ответника да изрази становище по хода на делото и постъпилата молба:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ като съобрази заявеното от юр.к. Д., както и депозираната от жалбоподателя молба  вх. № 12239/15.11.2017 год., намира че са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

Съгласно процесуалната норма на чл.155, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти. Оттеглянето на жалбата е валидно и допустимо, извършено е с изрична писмена молба, подадена лично от жалбоподателя. Доколкото процесуалното действие е извършено с изрично писмено изявление, извън съдебно заседание, съгласно условието по чл.155, ал.3 от АПК, то обосновава и свързаната с него процесуална последица – прекратяване на образуваното съдебно производство.

Воден от гореизложеното и на осн. чл. 159, т. 8 от АПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на „ДУРАК 2017“ ЕООД,  против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-282-0264870/15.08.2017г., издадена от директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП - Бургас, с която е запечатан търговски обект „Турски ресторант 16“, находящ се в гр. ***, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 20 /двадесет/ дни, която жалба е инициирала производството по административно дело № 2448/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2448 по описа за 2017 г. на Административен съд – Бургас.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд – София, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: