ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 27.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и седми март                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2447 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Областен управител на ОБЛАСТ БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А.И., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се представлява от адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 202 от делото

        

         Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

Адв К.: Да не се дава ход на делото, поради наличие на процесуални пречки по смисъла на чл.159, т.4 от АПК и образуваното производство да бъде прекратено по съображения подробно изложени в молбата ни от 01.03.2017г.

 

Съдът не констатира да са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт И.: Запозната съм със становището на пълномощника на ответната страна, в което той е повдигнал възражения за недопустимост на оспорването, по които изразявам следното становище:

Считам, че пълномощията на областния управител по чл.32, ал.2 от ЗА и чл.45, ал.4 от ЗМСМА са предвидени с оглед спазване на конституционния защитен интерес на общината и населението. В този смисъл считам, че правният интерес на областния управител не е  обвързан от съдържанието на административния акт и е оправдан, поради което заповедта на областния управител считам законосъобразна.

Нямам други доказателства, освен приложените по преписката, която моля да бъде приета.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт И.: В контекста на възражението за недопустимост на оспорването, бихте ли изяснили дали са налични доказателства и дали се позовавате на такива, които да сочат за наличието на държавна собственост по отношение на двата имота, които са в обхвата на решението на Общинския съвет - поземлен имот с идентификатор ***, така и по отношение на поземлен имот с идентификатор ****.

Юрисконсулт И.: По отношение на двата процесни имота обхванати от правното действие на решението на Общинския съвет, от наша страна не са налице твърдения по отношение на който и да е от тези два имота да представлява държавна собственост.

 

Адв.К.: Поддържам аргументите си за недопустимост.

По същество, оспорвам заповедта.

Няма да соча други доказателства. Моля да се приеме пълната преписка.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените със сезиращата заповед писмени доказателства, както и тези, изпратени от Общински съвет гр.Несебър, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с оспореното решение на Общинския съвет.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт И. Поддържам изцяло подадената Заповед № РД-09-63/16.12.2016г., като оспорвам приетото по т.50 от дневния ред на заседание на Общински съвет-Несебър взето Решение № 380. Моля същото да бъде отменено на основания конкретно посочени и съобразно изложените обстоятелства в цитираната заповед.

 

Адв.К.: В случай, че не приемете доводите ми за  абсолютна процесуална пречка по чл.159, т.4 от АПК и не прекратите настоящото производство, то моля да постановите решение, с което да отхвърлите оспорването направено със Заповед № РД-09-63/16.12.2016г. на Областен управител на Област Бургас, която считам за неоснователна. Видно от представената документация по приемане на процесното решение са налице всички процесуални предпоставки съгласно изискването на ЗУТ, които подробно са изложени в докладната записка на кмета на общината, представляващи мотиви към решението на Общинския съвет. В заповедта на областния управител се развиват съображения неотносими към предмета на атакуваното решение, с което Общинският съвет приема изменение на ПУП-ПРЗ при наличието на сключен предварителен договор между „Слънчев бряг“ АД и търговското дружество „Богородица“ ООД. В заповедта се навеждат твърдения без доказателства относно правото на собственост на държавата, още повече, че с по-голяма сила днес процесуалният представител на областния управител изрично заяви, че няма Акт за държавна собственост и не се претендира право на собственост. Дори такива претенции да съществуваха, то същите не биха могли да бъдат решени в днешния административен спор, а биха могли да бъдат предмет на спор в гражданскоправен процес.

 Предвид гореизложеното, моля да отхвърлите заповедта като неоснователна.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: