ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и втори октомври                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2446 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА  А.Р.С., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на А.Р.С. против ревизионен акт № Р-02000217006501-091-001/23.05.2018, издаден от В.Х.Р. на длъжност Началник сектор, възложил ревизията и П.И.Г. на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с решение №157/23.07.2018 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, с който на жалбоподателката са определени задължения  по ЗДДФЛ за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г. в общ размер на 633 лева главница и начислени лихви за просрочие 241,51 лева, с искане за отмяна на ревизионния акт като незаконосъобразен, необоснован и немотивиран. В жалбата е направено и искане за присъждане на направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Водим двама свидетели, които ще установят фактите и обстоятелствата, релевантни към предмета на спора.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписка доказателства.

По отношение на искането за разпит на свидетели да се уточни какви обстоятелства ще се доказват и ако евентуално ще се установяват едни същи обстоятелства от двамата свидетели, да остане един.

АДВОКАТ К.: Да, и двамата свидетели ще установяват едни и същи обстоятелства. Не се противопоставям да разпитаме само единия от тях.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представените от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт.

 

Като намери, че следва да допусне събиране на гласни доказателства по делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства по делото чрез разпит на свидетеля Р. М.М..

 

Свидетелят бе въведен в залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля и СНЕМАНЕ самоличността му, както следва:

Р. М.М. – *** години, български гражданин, неосъждан, баща на жалбоподателката А.Р.С..

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

 

АДВОКАТ К.: Г-н М., спомняте ли се кога се проведе сватбеното тържество на Вашата дъщеря?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Като днешна дата го помня – на 19.09.2012 г.  в р-т „Бяла река“, с. Гильовца. Сватбата беше вечерна. Доста хора бяхме на сватбата. Аз взех участие в подготовката на сватбата. Ние посрещахме поканените хора в ресторанта, веселихме се.

АДВОКАТ К.: Как участвахте в поканването на тези гости?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Доста хора бяха, над 100 човека. Участвахме в поканването на тези хора.

АДВОКАТ К.: Спомняте ли се нещо по-конкретно от самия сватбен ден, тоест когато беше организирано тържеството и бяха поканени гостите? Като започна тържеството, предполагам, че присъствайки и взимайки участие в сватбеното тържество, сте били непосредствено с младоженците?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да се зададе конкретен въпрос!

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Тържеството беше много хубаво. Хората си дадоха дарията. Ние имаме една традиция, ние не даваме дария, а пари. Дария, значи подаръци. Нашата традиция е такава на такива тържества в пликове или в хартия даваме пари и всъщност минава наздравица и хората ги пускат в една кутия отзад и момиче или момче държи кутийката. Тези пари са за младите.

АДВОКАТ К.: На сватбеното тържество тези парични средства и на тази сватба ли бяха предоставени на младоженците?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да, тези пари, след като приключат сватбата, събират се и ги броят и парите си остават на тях. Парите оставиха на масата на младоженците с кутията. Тази кутия, като свърши тържеството и гостите си заминават, я вземат младите, после вкъщи те си броят парите. Аз лично присъствах на броенето на парите.  Младите когато броиха парите се радваха и много добре си спомням дори казаха, че към 15 000 лева са събрали и се радваха.

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Сватбата знаете ли защо се наложи да се направи? Доколкото виждам дъщеря Ви е живеела със съпруга си и е имала две големи деца.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Те решиха да си направят сватбата, защото не бяха правили. Те взеха решението, дори ние тримата – сватанакът, аз и зетят взехме решение и им помогнах и аз с пари. Бяхме се уговорили примерно от моята страна идват 50 човека, аз им платих разноските 750 лева, така бяхме се разбрали тримата.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Колко струваше сватбата?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Сигурно над 2000 лева, защото тримата дадохме по 750 лева.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Колко човека присъстваха на сватбата?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: 110-120 човека приблизително имаха.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Значи по 7 лева на човек.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Ами толкова.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Останалите неща кой ги плати освен ресторанта – роклята, децата сте облекли?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Сигурно и баща му на зетя помогна доста.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Вашите доходи достатъчно ли са да помагате по този начин?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Достатъчно, аз получавам хубава пенсия. От 14.05.2003 г. съм пенсионер и работех в Слънчев бряг. Взимам 910 лева пенсия.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Знаете ли за какво им послужиха на младите парите, които събраха от сватбата?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Не мога да кажа, нищо не са взели, те си решават.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля.

 

АДВОКАТ К.: Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите жалбата.

Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок. Ще представя с нарочна молба и списък на разноските, които претендирам в настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да приемете изложените мотиви в потвърдителното решението на Директора на Дирекция ОДОП, като считам, че с процесуалното действие, което бе осъществено, а именно разпит на свидетел, не се установиха по-различни факти и обстоятелства, установени в хода на ревизионното производство.

Ще моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: