ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети ноември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2445 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.К.Ч., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, редовно уведомен, се явява адвокат П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството по делото е образувано по жалба срещу Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, постановен с писмо изх. № К-1092-43/15.08.2017 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.

На 20.09.2017 г. ответникът е представил административната преписка, като е представил и писмено становище по жалбата.

Вчера постъпи молба от жалбоподателя с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие, уточнил е предмета на жалбата. Направени са правни твърдения във връзка с нея и е поискано да бъде уважена жалбата и присъждане на направените съдебно-деловодни разноски.

Поискано е предоставяне на срок за представяне на писмена защита. Към молбата е представен Устав на „В и К“ ЕАД, разпечатка от Търговски регистър, договор за правна защита и съдействие, списък на разноските и копие на съдебна практика.

 

АДВ. П.: Оспорвам жалбата.

Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени от жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.

Представям писмени бележки по съществото на спора.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 3-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: