ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 05.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На пети април                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2444 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, редовно призован, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт С.К.c пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

По хода на делото:

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 2551/01.03.2018г. (в 14:56 часа) след провеждане на съдебното заседание от процесуалния представител на жалбоподателя молба за даване ход на делото в тяхно отсъствие. Поддържат жалбата си с аргументите в нея. Молят да бъде отменена писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, изх.№ 29-02-644/01.08.2017 г. Към молбата прилагат и списък с разноските и молят същите да им бъдат присъдени.

В изпълнение на Определение № 504/06.03.2018г. съдът ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 3277/20.03.2018г. доказателства от ответника: заверено копие на Възражение от д-р З.П.– управител на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД с вх.№29-02-525/16.05.2017 г.; заверено копие от протокол за неоснователно получени суми № 784/09.06.2017 г. и становище от Т.С.– н-к отдел ДКИОД в РЗОК – Бургас с вх.№ 02/259-74/27.06.2017 г.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

ГЛ.ЮК.К.: Моля да бъдат приети доказателствата. Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания. Моля да бъде приключено събирането на доказателствата.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх. № 2551/01.03.2018г. молба от процесуалния представител на жалбоподателя, ведно с приложенията, както и и постъпилите вх. № 3277/20.03.2018г. доказателства от ответника.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

СТ.ЮК.К.: Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите издадената писмена покана като законосъобразна. Поддържам изложените от юрисконсулт Й. аргументи в представените писмени бележки. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: