ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 01.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На първи март                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2444 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

По делото е постъпила молба с вх. № 2493/28.02.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя адв. К.М., с която уведомяват съда за възникнала обективна невъзможност да се яви лично в днешното съдебно заседание и молят да се даде ход на делото в тяхно отсъствие. Поддържат жалбата и молбата си № 963/23.01.2018 г. и изложените в тях аргументи. Молят да се отмени Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, изх.№ 29-02-644/01.08.2017 г. като незаконосъобразна, неправилна и необоснована. Молят да се присъдят разноските, съобразно приложения към молбата списък и договор за правна защита и съдействие.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК гр. Бургас, редовно призован, се представлява от ст.юрисконсулт Й.c пълномощно, находящо се на лист 132 по делото.

 

По хода на делото:

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера 4550, ***, представлявано от управителя З.П., против писмена покана  изх. № 29-02-644/01.08.2017г. на директора на РЗОК – гр. Бургас за възстановяване на суми, получени без правно основание в размер на 550,00 (петстотин и петдесет) лева.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. 9060/25.08.2017 г. административна преписка по делото.

В жалбата е направено искане за извършване на комплексна съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на конкретни въпроси.

В тази връзка при насрочването на делото, с определение № 1811/25.08.2017г. съдът е дал възможност на ответната страна в 7-дневен срок от получаване на определението да изрази становище по искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-медицинска с въпросите, посочени в жалбата.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 9891/19.9.2017г. становище от процесуалния представител ответника по делото гл.юрисконсулт К., с което възразяват срещу доказателственото искане на жалбоподателя за допускането на съдебно-медицинска експертиза, тъй като за решаването на настоящия казус не са необходими специални знания. Към становището прилагат адвокатско пълномощно на гл.юрисконсулт С.К.№ РД-12-75/20.11.2017 г. (лист 132 по делото).

В проведеното на 23.11.2017 год. съдебно заседание жалбата е била оставена без движение, с дадени указания на жалбоподателя за отстраняване на нередовности в жалбата.

С разпореждане № 120/08.01.2018г. е изпратен препис от протокола на жалбоподателя, чрез Управителя на дружеството.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 963/23.01.2018 г. молба от процесуалния представител на жалбоподателя адв. М., постъпила в изпълнение на разпореждане № 120/08.01.2018 г. на съда, ведно с приложения.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 1632/07.02.2018г. становище от процесуалния представител на ответника ст.юрисконсулт Елена Й..

ДОКЛАДВА и постъпилата на 28.02.2018 год. молба, ведно с приложения - списък и договор за правна защита и съдействие № 747279/20.02.2018 г.


           Съдът дава възможност на процeсуалния представител на ответника да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

 

СТ.ЮК.К.:Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Няма да соча нови доказателства. Поддържам изложеното в становището относно доказателственото искане за искане на експертиза.

 

Съдът във връзка с направеното искане на жалбоподателя за извършване на съдебно-медицинска експертиза, след като изслуша становището на процесуалния представител на ответника и съобрази материалите по делото, намира искането за неоснователно предвид липсата на оспорване за твърдените факти, които се иска да бъдат проверени с експертизата, от страна на ответника. Освен това, спорът е чисто правен и няма нужда от специални знания за разрешаването му.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за извършване на съдебно-медицинска експертизата.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с административната преписка писмени доказателства, постъпила с вх.№ 9060/25.08.2017 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилото с вх. № 9891/19.9.2017г. становище от ответника, ведно с Пълномощно № РД-12-75/20.11.2017 г.

ПРИЕМА постъпилото с вх.№ 963/23.01.2018 г. становище от процесуалния представител на жалбоподателя, ведно с приложенията му.

         ПРИЕМА постъпилата молба с вх. № 2493/28.02.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя адв. К.М., ведно с приложените към нея списък с разноски и договор за правна защита и съдействие № 747279/20.02.2018 г.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

СТ.ЮК.К.: Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите издадената писмена покана с изх. № 2902644/01.08.2017 г. като законосъобразна и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Представям писмени бележки, в които подробно съм изложила аргументите си. Моля да бъде намален адвокатския хонорар поради прекомерност.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: