ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети ноември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2443 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Районна здравноосигурителна каса гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството по делото е образувано по жалба срещу Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание, издадена на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО № 29-02-643/01.08.2017г. на директора на РЗОК-Бургас.

Ответникът е представил административната преписка.

В жалбата е направено искане за извършване на комплексна съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на въпросите дали е спазен диагностично-лечебният алгоритъм за двамата пациенти и дали лекарският екип е приложил утвърдени начини на действие, по които са лекувани те. В тази връзка с определение на съда № 1821/28.08.2017г. на страните беше указано да вземат становище по направеното искане за експертиза, като посочат лекари с какви специалности следва да бъдат включени.

На 25.09.2017г. е постъпило писмено становище от ответника, в което той възразява на направеното искане за експертиза, като посочва, че поставените въпроси не са спорни – в протокола за неоснователно получени суми е констатирано, че в двете истории на заболяването на пациентите в УМБАЛ-Бургас и в лечебното заведение на жалбоподателя са спазени изискванията на алгоритъма на съответната КП, но в случая хоспитализацията на ответника е втора по време и за това заплатената от НЗОК сума за КП подлежи на възстановяване по реда на чл.76а от ЗЗО.

По делото е постъпила на 01.11.2017г. молба от адв. К.М., която сочи, че не може да се яви по делото поради ангажимент по друго дело пред друг съд. Иска да бъде допуснато извършването на съдебно-медицинска експертиза от лекар-специалист по акушерство и гинекология.  Към тази молба, а и в цялата преписка липсва пълномощно от ответника към адв. К.М.. В заглавната част на жалбата е посочено, че тя се подава чрез пълномощник – адв. К.М., но видно от втората страница – тя е подписана от управителя на дружеството – д-р З.П., като подписът му е идентичен с подписите положени в писмото и възражението на л.12 и 13 от делото. В тази връзка не може да се приеме, че жалбата е подадена чрез пълномощника адв. К.М., поради което тя без представено надлежно пълномощно не може да сезира валидно съда с искания по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Възразявам против искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза. Не е спорно от проверката, че диагностично-лечебният алгоритъм е спазен. Няма нарушения така, че няма смисъл да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза, която да установи нещо, което ние не оспорваме. Проблемът е само единствено последователността на хоспитализация и че това е втора хоспитализация в две различни здравни заведения в рамките на един месец, като в МБАЛ „Бургасмед“ хоспитализацията е втора.

 

Съдът във връзка с направеното искане на жалбоподателя за извършване на съдебно-медицинска експертиза, намери същото за неоснователно предвид липсата на оспорване за твърдяните факти, които се иска да бъдат проверени с експертизата, от страна на ответника. Освен това, спорът е чисто правен и няма нужда от специални знания за разрешаването му.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за извършване на съдебно-медицинска експертизата.

ПРИЕМА представените писмени доказателства с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите жалбата без уважение, като недоказана. Моля да потвърдите издадената Писмена покана изх. № 29-02-643/01.08.2017 г. като законосъобразна и моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Представям писмени бележки, в които съм изложила подробни съображения по съществото на спора.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: