ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми март                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2443 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:11 часа се явиха:

 

ищецът А.Д.К., редовно призован, не се явява. За нея се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

 

Страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от А.Д.К. с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъдена Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София да заплати на ищеца направените от него разноски в размер на 450.00 лв., съставляващи обезщетение за претърпени от ищеца вреди в резултат на водените НАХД № 84/2016 г. по описа на Районен съд гр. Бургас и КАНД №1561/2016 г. по описа на Административен съд гр. Бургас. 

 Адв. И. : Поддържам исковата молба. Във връзка с отговора на исковата молба, който ми беше връчен по направеното искане за спиране на настоящето производство до произнасяне на ВАС по тълкувателно дело №2 от 2016 г. за улеснение на съда представям тълкувателно решение  №1/15.03.2017 г. постановено по посоченото тълкувателно дело, с което решение се приема, че при предявени пред административните съдилища искове по чл. 1 ал. 1 зодов за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ.

По направеното искане за спиране на настоящето производство във връзка с направеното от ответника възражение за липса на пасивна процесуална легитимация от ответника и влезналата в сила промяна на чл. 39, ал. 5 ЗМВР, съгласно който териториалните звена на ГДПБЗН стават юридически лица считаме, че исковата молба е предявена срещу надлежна страна и това е ГДПБЗН по следните съображения: към датата на издаване на НП, на влезналото в сила съдебно решение за неговата отмяна и към датата на предявяване на исковата молба, по която е образувано настоящето дело, РДПБЗН не е имала качество на юридическо лице и не е имала самостоятелна правосубектност, поради което не е била пасивно процесуално легитимирана по смисъла на чл. 205 АПК в определения иск. Към момента на предявяване на исковата молба единствено ГДПБЗН е била юридическо лице, поради което и на основание чл. 205 АПК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 1, във вр. с ал. 2 от ЗМВР е била единствена пасивно процесуално легитимирана по заявената от доверителката ми искова претенция.

 Действително с изменението на чл. 39, ал. 5 от змвр, в сила от 01.01.2017 г., се предвижда, че териториалните звена на ГД са юридически лица. Тази разпоредба на закона обаче има действие само занапред и няма отношение към вече образувани и висящи съдебни производства. Още повече, че в змвр не е предвидено, че вече висящи спорове, образувани срещу ГДПБЗН, следва да се прекратят. Съгласно настоящата разпоредба на закона ГД е юридическо лице и като такава е легитимирана да носи отговорност за предявените от доверителката ми вреди вследствие на отмяната на незаконосъобразното НП, издадено от териториалното звено на дирекцията.

Във връзка с направеното възражение и искане за представяне на доказателства относно заплащането на адвокатското възнаграждение, въпреки че към всеки един от договорите за правна защита има такова доказателство, представям извлечения от адвокатската сметка по двата договора за всяко едно от плащанията по договора. По отношение направеното от ответника оспорване истинността на посочените документи – договор за правна защита и съдействие и пълномощни не става ясно какво по точно е твърдението на ответника дали оспорва, че същите са документи, изготвени от страните, които сме ги подписали, или че не е предоставена адвокатска помощ.

 Няма да ангажирам други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че в случая с оглед изменението на закона и по конкретно на чл. 39, ал. 5 ЗМВР следва в настоящето производство да се конституира като ответна страна РДПБЗН, а ГДПБЗН да бъде заличена.

Моля да се приемат приложените доказателства и тези представени в днешно съдебно заседание. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приема представените с исковата молба, с отговора по исковата молба и в настоящето съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. И.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите заявената от доверителката ми искова претенция. От събраните по делото доказателства се установи, че същата е доказана по основание и размер. Налице са предпоставките по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. Моля да ни предоставите срок за изготвяне и предоставяне на подробни писмени бележки по същество на спора. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски. Предоставям списък на разноските.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, моля да постановите съдебен акт, с който да уважите исковата претенция. Същата е основателна и законосъобразна. На основание тълкувателно дело № 2/2016 г. на ВАС се приема, че заплатеното адвокатско възнаграждение представлява пряка и непосредствена последица на основание чл. 4 ЗОДОВ. Моля за произнасяне в тази насока. Досежно разноските считам, че същите са основателни и следва да бъдат уважени.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: