ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети ноември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2442 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Т.К., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат П.М.,  преупълномощен от адвокат Р.Ж., с представени по делото пълномощни.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Д.П.Ш.-полицейски инспектор в Районно управление – Царево към ОД на МВР – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството по делото е образувано по жалба срещу Заповед за налагане на ПАМ № 17-0302-000082/21.07.2017г. на полицейски инспектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Царево Д.П.Ш..

          Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт.

 

          АДВ. М.: Поддържам жалбата. Запознат съм с административната преписка.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, представени по административната преписка.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. М.: Ще Ви моля да постановите съдебен акт, с който да отмените изцяло обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка, изразяваща се във временно отнемане на СУ МПС на доверителката ми до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Без да преповтарям подробно изложените доводи в жалбата си, позволявам си в днешно съдебно заседание да допълня единствено, че считаме също така, че обжалваната заповед е издадена от некомпетентен орган, тъй като последните изменения на чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗдвП са влезли в сила на 21.01.2017 г., а видно от изложеното в самата обжалвана заповед органът, който я е издал, е упълномощен или оправомощен със заповед № 251з-209/18.01.2017 г., т.е. заповедта, с която органът, който е издал обжалваната заповед твърди, че е упълномощен или оправомощен да издава такава, като датата предхожда датата на влизане в сила на законовата разпоредба на чл. 171, т. 1, б. „б“. Считаме, че към момента на извършване на твърдяното нарушение и към момента на издаване на обжалваната заповед, полицейски инспектор Д.П.Ш.от РУ-Царево към ОД на МВР - Бургас не е бил надлежно оправомощен да издава такъв индивидуален административен акт.

 

          Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: