ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 16.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети ноември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2441 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Т.К., редовно призована, не се явява. Представлява от адв. П.М., редовно преупълномощен /с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание/ от адв. Р.Ж. c пълномощно представено по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Д.П.Ш., полицейски инспектор към ОД на МВР – гр. Бургас, РУ – гр.Царево, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Б.Т.К.,  против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0302-000081/11.08.2017г., издадена от Д.П.Ш., на длъжност полицейски инспектор към ОД на МВР – гр. Бургас, РУ – гр. Царево,упълномощен със заподе № 251з-209/18.01.2017 г., по силата на която на жалбоподателката е наложена санкция „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни“ и е отнето  свидетелството за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС) № 006463572 и два броя регистрационни табели.

ДОКЛАДВА постъпила от началника на РУ Царево с вх. № 9556/11.09.2017г. административната преписка по делото.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ. М.: Поддържаме жалбата. Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото постъпилата административна преписка вх.№ 9556/11.09.2017г. от РУ - Царево към ОД на МВР – гр. Бургас.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. М.: Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло обжалваната заповед за налагане на ПАМ по отношение на собствения автомобил, а именно: прекратяване на регистрация за срок от 190 дни. Считаме, че в хода на административното производство са допуснати съществени нарушения на  административно-процесуалните правила, довели до ограничаване правното на защита на жалбоподателката от самото начало на административното производство. Поддържаме подробно изложените съображения в жалбата.

В днешното заседание държа да обърна внимание на съда на обстоятелството, че  като правно основание за наложената санкция, както е формулирал административният орган, е посочен чл.171, т.2а от ЗДвП. Значи разпоредбата, която се съдържа в този член, точка от закона, касае съвсем други обстоятелства, а именно техническа неизправност на управляваното МПС. Ако все пак приемете, че това обстоятелство е несъществено и административният орган не определи същия член, но друга точка и буква от закона за ДВП, моля да имате предвид, че разпоредбите, касаещи налагането на прекратяване на регистрация на МПС за срок повече от 6 месеца са влезли в действие на 26.09.2017 г., а заповедта, с която е упълномощен и преупълномощен полицейският орган - случая административен такъв, да издава заповеди за прилагане на ПАМ, е от 18.01.2017 г., т.е. заповедта, с която полицейският орган е упълномощен или преупълномощен да издава заповеди за налагане на принудителни административни мерки по чл.171 от ЗДвП, тази заповед № 251з-209/18.01.2017 г. е издадена преди да са били в сила законовите разпоредби относно прекратяване на регистрацията на МПС, които са влезли в сила на 26.09.2017 г. Моля от контекста на изложеното да постановите Вашето решение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: