ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесети януари                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2440 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:32 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЛЕ ГРУП“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК-Югоизточен район – Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 48/10.07.2017г. на началника на РДНСК - Югоизточен район, с която е обявена нищожността на издадено от главния архитект на Община Несебър Разрешение за строеж № 68/21.12.2012г.

В открито съдебно заседание на 12.12.2017г. съдът задължи началника на СГКК-Бургас да представи писмени доказателства, което беше изпълнено с писмо от 22.12.2017г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания. Моля да приемете представените писмени доказателства. Считам същите за относими.

Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства от Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на дружеството-жалбоподател, като неоснователна и недоказана.

Моля да ми предоставите срок, в който да изложа подробни писмени аргументи относно законосъобразността на процесната заповед.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, считам, че оспореният акт е законосъобразен и правилен, като приемете доводите за нищожност на процесното разрешение за строеж, посочени от административния орган, които са относими към съответните правни норми.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да отхвърлите оспорването и да потвърдите издадената заповед от началника на РДНСК-ЮИР – Бургас.

Съдът ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.37 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: