ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2440 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:10 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЛЕ ГРУП“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК-Югоизточен район – Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не са налице процесуални пречки. Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 48/10.07.2017г. на началника на РДНСК - Югоизточен район, с която е обявена нищожността на издадено от главния архитект на Община Несебър Разрешение за строеж № 68/21.12.2012г.

          Ответникът е представил административната преписка по която е издаден оспорения акт, а след указание на съда представи и жалбата срещу нея. Във връзка с твърдените факти по делото съдът изиска за прилагане по настоящото дело административно дело № 271/2013г. на Административен съд - Бургас.

          На 08.12.2017г. е постъпила молба от дружеството-жалбоподател, в която заявява, че поддържа жалбата си и иска отмяна на атакуваната заповед.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

Моля да приемете представената административна преписка от административния орган. Не възразявам да бъде прието административно дело № 271/2013 г. по описа на Административен съд - Бургас.

          Имам доказателствени искания във връзка с това, че в процесната заповед се твърди, че имотът, в който е предвидено строителство с обявеното за нищожно разрешение за строеж, представлява имот изцяло зает от пясъчни дюни. Представям молба и моля да задължите трето неучастващо по делото лице – СГКК гр. Бургас в настоящото съдебно производство на основание чл. 192, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, да представи специализирани карти и регистри, касаещи имот с идентификатор 51500.204.155 по КК на землището на гр. Несебър, местност „Кокала“. Представям нарочна молба с копие за третото неучастващо по делото лице. Считам писмените доказателства за относими към предмета на делото.

          ПРОКУРОРЪТ: Г-н председател, жалбата е процесуално допустима. Моля да приемете приложените от административния орган писмени доказателства. Считам, че по делото липсва нещо важно. Видно от заповедта се обявява за нищожно Разрешение за строеж № 68/21.12.2012 г., а в депозирания протест на Окръжна прокуратура - Бургас е поискано да се прогласи за нищожно Разрешение за строеж № 171/28.08.2013 г. Има техническа грешка, съществува процесуален порок, който е преодолян с допълнителен протест, който е депозиран пред съответния административен орган, но не го видях по преписката. Представям допълнителния протест.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам. Моля да бъде приет представения допълнителен протест.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Не възразявам да се изискат необходимите документи от третото неучастващо по делото лице.

 

          С оглед изявленията на страните и по направените доказателствени искания, съдът

 

                                                       О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените към административната преписка писмени доказателства, представения в днешно съдебно заседание допълнителен протест, както и приложените писмени доказателства по административно дело № 271/2013 г. по описа на Административен съд - Бургас.

          ЗАДЪЛЖАВА началника на СГКК гр. Бургас, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи посочените в молбата на юрисконсулт А. документи, като му бъде изпратен препис от същата молба.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2018 г. от 10.10 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.18 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: