ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и четвърти април                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 243 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА З.Т.К., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Устройство на територията и строителството“ при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Х., представя днес пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ К.С.К. и Т.С.К., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв.К.К. - пълномощник на жалбоподателката, видно от която поддържа подадената жалба, както и се поддържа оспорването на автентичността на подписа положен на обратната разписка от 20.11.2015г., като се възразява че това не е подпис на жалбоподателката К.. Оспорва се също така и автентичността на подписа на обратната разписка от 28.05.2015г., също с твърдение, че това не е подпис положен от жалбоподателката К.. Оспорва се също така и редовността на връчването (съобщаването) на заповедта по реда на § 4, ал.2 от ПЗР на ЗУТ.

Във връзка с изброените по-горе оспорвания пълномощникът на жалбоподателката е направил доказателствени искания да се задължи Община Бургас да представи касовия бон, с който са били изпратени писмата по обратните разписки; също така да се изиска справка от „Български пощи“ ЕАД относно доставката на двете писма, както и справка от „Български пощи“ ЕАД, която да посочи кой е получателят подписал двете обратни разписки. В случай на необходимост е предоставено на преценката на съда дали да се назначи графологична експертиза, която да установи автентичността на двата подписа положени в коментираните разписки.

 

Юрисконсулт Х.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Посоченото нарушение на административнопроизводствените правила, а именно, че заповедта не е връчена по надлежния ред, само по себе си не е съществено, тъй като жалбоподателката има възможността да направи възражение и да ангажира доказателства.

 Моля да не се назначава исканата експертиза, защото по делото са представени всички доказателства необходими за решаване на спора по същество.

         СЪДЪТ към юрисконсулт Х.: Да разбирам ли, че с тези две обратни разписки сте изпратили един и същ констативен акт.

         Юрисконсулт Х.: Да, касае се за един и същи Констативен акт № 16. Обратните разписки, по отношение на които жалбоподателката възразява, че не са подписани от нея, по същество касаят връчването на един и същи Констативен акт – този, който е съставен в административната процедура. Органът е предприел два пъти връчване на акта – веднъж през м.май, когато е съставен и веднъж през м.ноември.

         Видно от двете съпровождащи писма, с които е изпратен този констативен акт, се касае все за този, който е № 16 съставен на 21.05.2015г, като вероятно се касае за техническа грешка в изписването на датата на констативния акт така, както е налично в акта находящ се на лист 7 от делото, където погрешно е посочена датата 20.05.2015г. В административното производство е бил съставен само един Констативен акт и това е № П-16/21.05.2015г.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателствените искания на жалбоподателката, свързани с представяне  по делото на допълнителни писмени доказателства, които да изяснят фактите относно връчването на съставения в административното производство Констативен акт № 16/21.05.2015г., съдът счете за неоснователни, като в тази връзка прецени, че не е необходимо събирането на допълнителни доказателства в тази насока, които биха били относими при решаването на делото по същество.

Едновременно с това съдът КОНСТАТИРА, че в жалбата жалбоподателката е поискала да й бъде дадена възможност да направи допълнителни искания по доказателствата, които искания са бланкетно заявени, поради което съдът намира за необходимо на жалбоподателката да бъде дадена възможност да конкретизира доказателствените си искания, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателката най-късно до следващото съдебно заседание да  конкретизира доказателствените си искания, като ПРЕДУПРЕЖДАВА, че в случай, че такива не се направят, делото ще бъде решено с оглед на наличните доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА  съдебно заседание на 26.06.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.47 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: