ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 26.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 243 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА З.Т.К., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.К.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 9 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Устройство на територията и строителството“ при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 61 от делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ К.С.К. и Т.С.К., редовно уведомени, не се явяват и не изпращат представители.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.К.: Моля делото да бъде спряно, тъй като между страните има висящ спор относно собствеността на процесния гараж, докато се реши гражданския спор относно собствеността.

 

Юрисконсулт Х.: По искането за спиране оставям на преценката на съда.

 

 

По направеното в днешно съдебно заседание от адв.К. процесуално искане, касаещо спиране на настоящото производство до приключване на правния спор гражданско дело № 2275/2016г. по описа  на Районен съд гр.Бургас, което към настоящия момент е висящо през въззивна инстанция Окръжен съд гр.Бургас, пред който е образувано ВГрД № 15/2017г., за чиято висящност адв.К. представя в днешно съдебно заседание протокол от съдебно заседание проведено на 07.02.2017г. пред БОС,  Съдът счете това процесуално искане за неоснователно, като в тази връзка не констатира да е налице твърдяната преюдициалност между двете производства. Разрешаването на гражданскоправния спор относно собствеността на процесния обект, чието премахване е разпоредено с обжалваната пред настоящия съд заповед, няма никакво правно значение и не влияе по същество върху разглеждането на правния спор пред настоящия съд.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение процесуалното искане на жалбоподателя за спиране на настоящото производство до приключване на гражданскоправния спор по гражданско дело № 2275/2016г. по описа на Районен съд.гр.Бургас.

 

Адв.К.: Нашето твърдение е, че се касае за търпим обект, изграден съобразно действащото законодателство през 1972г., поради което не считам за необходимо да бъдат ангажирани допълнителни доказателства. Представили сме разрешение за строеж, скица за монтаж, това е установено и в обжалвания акт, поради което считаме, че не са необходими допълнителни доказателства.

        

Юрисконсулт Х.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма се ангажират

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и да бъде отменен обжалваният административен акт. Моля да ни бъдат присъдени разноските съгласно представения списък.

Моля да ми се даде възможност да представя писмена защита.

 

Юрисконсулт Х.: Моля да отхвърлите жалбата и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Моля претендираните от жалбоподателя разноски за адвокатско възнаграждение да бъдат определени към минимума.

 

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: